Om Arkitektkontoret GASA

Arkitektkontoret GASA AS skaper høyverdig, funksjonell og bærekraftig arkitektur i tett samarbeid med oppdragsgivere som etterspør kvalitet og holdbarhet. Vi stiller vår kunnskap til rådighet for kreative, flerfaglige prosesser. Våre bygninger skal berike omgivelsene og være robuste og varige. Dette krever klare konsepter og gjennomtenkte løsninger.

Hensynet til miljø og omgivelser står sentralt i det vi gjør, og vi har som mål å være ledende på miljøtilpasset prosjektering og planlegging. I tillegg til å prosjektere miljøriktige og bærekraftige bygg skal også brukerne oppfordres til å utnytte og utvikle dem på en bærekraftig måte.

Vi bygger på den moderne skandinaviske tradisjonen med klar funksjonalitet og enkel skjønnhet. Våre prosjekter er alle unike og får en individuell tilnærming. Nye prosjekter henter samtidig de beste elementene fra de forrige, og arkitektoniske løsninger videreutvikles. Vi tar hensyn til de stedlige forutsetninger og kvaliteter, og skaper arealeffektive bygg med de etterspurte funksjoner. Bygninger danner rammer for menneskelig aktivitet. Vi er opptatt av å skape gode rom og opplevelser for de menneskene som skal bruke bygningene. Gode bygninger formes av alle de involverte aktører, og vi vektlegger en god dialog med oppdragsgivere og rådgivere, for sammen å skape gode prosjekter.

Arkitektkontoret GASA AS har sterk kompetanse innen alle deler av faget, fra konseptutvikling og mulighetsstudier, reguleringsarbeid, forskning, til detaljprosjektering og gjennomføring av komplekse bygg. Våre oppdragsgivere er ofte flergangsbyggherrer med strenge krav til kvalitet og nøyaktighet. Vi er aktive i fagmiljøet. Flere av kontorets medarbeidere har jevnlig engasjementer ved de norske arkitekthøyskolene, har hatt verv i NAL og tilbys ofte sensoroppgaver og jurydeltakelse. Denne virksomheten omfatter både generell undervisning, kursledelse og foredragsvirksomhet.

Arkitektkontoret GASA AS ble etablert høsten 1980 som ansvarlig selskap og har fra 1986 vært organisert som et aksjeselskap. Selskapet har i dag 11 likestilte eiere som alle er sivilarkitekter MNAL. Alle aksjonærene er ansatt i firmaet og deltar aktivt i driften av selskapet.

Kontorets praksis omfatter oppgaver med stor variasjon i innhold, kompleksitet og størrelse. Kjernen i virksomheten er arkitekturprosjektering og typiske arbeidsområder er:

• skoler og barnehager
• boligbygg
• næringsbygg
• helse- og omsorgsbygg
• utbedring og ombygging
• arealplaner, by- og områdeplanlegging
• programmering
• utredninger og mulighetsstudier
• SHA-planer og –koordinering

GASA arbeider kontinuerlig med større, komplekse prosjekteringsoppgaver med strenge krav til økonomi, oppfølging og fremdrift. Kontoret har en fleksibel organisasjon som består av 16 arkitekter med utdanning på universitets- og høyskolenivå. I tillegg til bruken av egne ansatte, har kontoret utviklet en strategi for utvidelse av kapasiteten når det er nødvendig, enten ved å samarbeide med et fåtall likesinnede kontorer, eller ved å inngå freelanceavtaler.

Med utgangspunkt i våre erfaringer innenfor ressurs- og miljøtilpasset prosjektering og bygging, har vi utviklet metoder og verktøy for gjennomføring av slike oppgaver. Dette omfatter blant annet utarbeidelse og bruk av miljøprogrammer og planer for oppfølging av miljøtiltak i plan- og byggesaker. Kontoret har som mål å være oppdatert innenfor miljørelaterte spørsmål knyttet til vår virksomhet. Dette inkluderer også driften av vårt kontor. Kontoret har utarbeidet en egen mal for miljøprogrammering som vi, etter oppdragsgivers ønske, kan benytte i prosjekter hvor miljømål ikke er etablert. Vi utvikler kontinuerlig vår kunnskap på dette feltet. Dette gjøres gjennom intern og ekstern opplæring, gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjonene og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Deler av kontorets kompetanse er opparbeidet gjennom deltakelse i FoU-prosjekter. GASA har igangsatt og vært deltaker i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i inn- og utland. Flere av disse omhandler gjennomføring og evaluering av fullskala pilotprosjekter. Dette har gitt oss unike erfaringer og et stort faglig nettverk.

Vi har god erfaring med bruk av BIM og har gjennomført flere prosjekter hvor dette har inngått som et sentralt verktøy i prosjekteringsprosessen. Hovedtyngden av vår tegningsproduksjon foregår i VectorWorks supplert med programvare for utforming av arealplaner, presentasjoner, 3D-modellering og -visualisering. Vi benytter kjente programmer for kommunikasjon og utveksling av informasjon, prosjektplanlegging, utforming av byggebeskrivelser og byggesaksbehandling. Utveksling av informasjon med oppdragsgivere, rådgivere og myndigheter foregår via standard lformater som er hensiktsmessige for formålet.

Kontoret deltar i og har vunnet arkitektkonkurranser med jevne mellomrom. I tillegg har vi mottatt følgende norske og internasjonale utmerkelser for prosjekter og virksomhet:

• A.C. Houens Fonds Diplom for Indre Østfold Meieri (med Meierienes bygningskontor).

• Glassbjørnen nasjonal miljøpris. Årets bedrift. (finalist 2003)

• Oslo Bys Arkitekturpris for Pilestredet Park (2005)

• Oslo Bys Arkitekturpris for Klosterenga Økologiboliger (hederlig omtale 2005)

• Statens Byggeskikkpris for Pilestredet Park (2007)

• Glassbjørnen nasjonal miljøpris. Åpen klasse. (2007)

• Scandinavian Green Roof Award for Veolia, Haraldrud (2008)

• World Architectural Festival, Barcelona for Veolia, Haraldrud (shortlisted 2008)

• Oslo Bys Arkitekturpris for Sognsveien Barnehage (2009)

• Statens Byggeskikkpris, Fyrstikkaléen skole (nominert 2011)

• Statens Byggeskikkpris, Fryd barnehage (nominert 2013)