Ruseløkka skole / by Arkitektkontoret GASA AS

Ruseløkka skole 01.jpg

Ruseløkka skole i Oslo

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Ruseløkka i Oslo sentrum

Utført
2015-2020

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 300 m2 BTA


Ruseløkka skole er nytt forbildeprosjekt i FutureBuilt.

https://www.futurebuilt.no/Nyheter#

Prosjektet omfatter ny barne- og ungdomsskole på Ruseløkka i Oslo. Eksisterende bygninger på eiendommen er vedtatt revet og skal erstattes av nybygg. Eksisterende skole står ikke på Byantikvarens gule liste og er ikke oppført i verneplanen for Osloskolene.

Dagens skolekapasitet skal opprettholdes som en barneskole med to klasserekker og ungdomsskole med tre klasserekker, planlagt for 690 elever. Nytt skolebygg sikrer at standard kravspesifikasjon for skoleanlegg, med programmerte tilleggsarealer, ivaretas.

Nytt skolebygg skal oppføres langs Løkkeveien. I det nye prosjektet reetableres muren mot Løkkeveien som en base/sokkel for det nye skolebygget. Den reetablerte muren blir dermed en tydelig og viktig del av det nye skoleanleggets arkitektoniske uttrykk og bidrar til at de vernede, historiske elementene forsterkes og videreføres.

Mot krysset Løkkeveien-Ruseløkkveien opprettes det en ny forbindelse i form av et trappeamfi mellom øvre og nedre skolegård. Historisk var dette den opprinnelige adkomsten til skolen, med en rampe opp til det opphevede uterommet. Ved å reetablere denne adkomsten blir noe av historien om skolen tilbakeført. Det nye trappeamfiet vil kunne fungere som et offentlig torg og en møteplass i nærmiljøet.Byggets plassering medfører at det etableres et solrikt og støyskjermet uteareal på øvre skolegårdsnivå mellom nybygget og Cort Adelers gate 30. Skolegården vil framstå som et attraktivt og tilgjengelig areal for bydelen.

Skolens hovedvolum utføres i tegl, med referanse til det fredede bygget i Cort Adelers gate 30. Skoleanlegget gis på denne måten en arkitektonisk identitet som skiller det fra omkringliggende bebyggelse. Det vurderes om tegl fra eksisterende bygninger kan gjenbrukes i det nye skoleanlegget. Anlegget prosjekteres med grønt tak med solceller og integrerte solcellefasader. Bygget skal tilfredsstille krav til passivhus.

Skolens funksjoner er fordelt på 7 etasjer, hvorav 6 etasjer ligger over terreng. Første og andre etasje er trukket fram mot Løkkeveien. Andre etasje har en større grad av åpenhet enn øvrige etasjer, og annonserer deler av skolens fellesarealer mot byen. Toppetasjen er trukket tilbake fra gaten og gitt et transparent uttrykk. Denne etasjen inneholder felles skolefunksjoner og en felles takterrasse med uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nærmiljøet utenom skoletiden.