Borkenholm by Erik Fjermestad

Borkenholm.01.jpg

Borkenholm

Type
Boliger

Sted
Bærum

Utført
2006 - 2009

Oppdragsgiver
Oppsving AS

Areal
-


Borkenholm var før utbygging en tidligere landbrukseiendom med hovedhus og låve. Låven var i svært dårlig forfatning, men det var fattet vernevedtak for den. Tomteeier hadde til hensikt å bygge 18 nye boliger på eiendommen, samt rehabilitere hovedhuset og seksjonere det i to boenheter. I tillegg ønsket man å rive låven og bygge 4 leiligheter på denne delen av tomta. Etter diskusjoner med Bærum kommune og Fylkesmannen i Akershus ble det gitt tillatelse til riving av låven, med forutsetning om at nybygget hadde samme volum som opprinnelig bygning. 

Prosjektet på Borkenholm i Bærum består av 4 delprosjekter: Tun 1 er utbygget med 13 eneboliger i rekke, hver på 115 m2 i to etasjer. Bebyggelsen er gruppert rundt tun og består av fire rekker med varierende antall boliger. Parkering ligger til adkomstveien. Boligene er gjennomlyste i 1. etasje, med etasjehøyde på ca 3 meter. Dette skaper gode dagslysforhold i leilighetene. Boligene har private utearealer og balkonger/terrasser. Flate tak med sedum, samt kombinasjonen med mørke tre- og teglfasader gir bebygelsen særpreg og identitet. 

Tun 2 – rundt hovedhuset - er utbygget med tre delprosjekter: To volumer med 2 + 3 eneboliger i rekke, samt rehabilitert hovedhus og nybygg som erstatning for låvebygget. Ny bebyggelse i to etasjer har slektskap til bebyggelsen på tun 1, men er i sin helhet bygget i tre med saltak. Låvebygget inneholder fire leiligheter over 3 plan, med garasjer i underetasjen. Hovedhuset er ombygget og seksjonert til to leiligheter. Sammen danner bygningsvolumene på tun 2 et skjermet uteareal, med felles oppholdsareal for beboerne. 

Materialbruk, fargesetting og gruppering av bygningsvolumer gir, sammen med vegetasjon og terrengutforming, området som helhet en egen identitet med høye arkitektoniske kvaliteter. 

Kunstnerlia bolig by Arkitektkontoret GASA AS

Kunstnerlia-bolig-01.jpg

Kunstnerlia bolig

Type
Bolig og regulering

Sted
Asker

Utført
2014 - pågår

Oppdragsgiver
ABBL

Areal
7 500 - 8 000 m2 BRA fordelt på 105 boliger


Et svært bratt og smalt område mellom Røykenveien og nordøstre bredde av Bondivann. Planområdet inngår i aksen fra Asker sentrum og ned til Nordre Gullhella som kommunen i sin planstrategi betegner som aksen for sentrumsnær boligutvikling.

Fase 1: Utarbeidelse av et illustrert innspill til KP for Asker 2014-2026, der oppdragsgiver søkte om konvertering fra LNF-område til byggeområde for boliger. Kapasitetsanalyse / mulighetsstudie med alternative utbyggingsmønstre, illustrert med enkle 2D og 3D konseptskisser.

Fase 2: Detaljregulering med oppstartsmøte i januar 2014. Planområdet er ca. 25 daa, som omfatter en eksisterende kunstnerbolig, verneverdige naturområder, bl.a. i strandsonen langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på ca.13 daa. Det forutsettes høy utnyttelse og en konsentrasjon av bebyggelsen som gjør at halvparten av planområde kan avsettes til hensynssoner for bevaring av eksisterende vegetasjon og biologisk mangfold. Utarbeidelse av miljøprogram inngår i planarbeidet.

Toyota Romerike by Erik Fjermestad

Toyota.Romerike.01.jpg

Toyota Romerike

Type
Næringsbygg

Sted
Lillestrøm

Utført
2009-2012. Utvidelse 2014.

Oppdragsgiver
Strømsgaard AS

Areal
7 200 m2


Bygningen

Etter innbudt prosjektkonkurranse ble Arkitektkontoret GASA AS engasjert av Bauda AS for å prosjektere nyy bilanlegg for Toyota Romerike. Prosjektet ligger godt synlig ved E6 på Hvam, utenfor Lillestrøm. Anlegget inneholder salgshall for nye of brukte biler, verksteder og tilhørende støttefunksjoner. I prosjektet var GASA ansvarlig for fagområdet arkitektur, prosjekteringsgruppeledelse og funskjonen som ansvarlig søker i byggesaken.

Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.

Prosjektet ble gjennomført med strenge miljømål, både med hensyn til energi- og materialbruk. Bygget er klassifisert i lavenergiklasse A. Bygget ble tatt i bruk i november 2011.

I 2014 tegnet Arkitektkontoret GASA AS utvidelse av anlegget med ny Lexus-avdeling.

Sagatangen boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Sagatangen boliger_01.jpg

Sagatangen boliger

Type
Boliger, 115 boenheter

Sted
Gran på Hadeland

Utført
2014

Oppdragsgiver
Gran Almenning

Areal
25 000 m2 (planområdet), hvorav 14 300 m2 byggeområde


Mulighetsstudie for framtidig trinnvis utvikling av boliger på en tidligere sagbruks- og næringseiendom innenfor Gran bygdesentrum. Studien er avgren­set til undersøkelse av utbyggingspotensiale, alternative bebyggelses­mønstre og tomtekapasitet med utgangspunkt i de føringer som ligger i kommunedelplanen av 2013, for sentrumsområdet i Gran tettsted. Kommunedelplanens forslag til byggehøyder, tomteutnyttelse og 20% næringsareal er drøftet og utfordret. Planområdet stikker som en halvøy ut i Jarenvannet. Flomfare og naturbevaring i strandsonen var således viktige temaer. 

Sundland skole by Arkitektkontoret GASA AS

Sundland skole 01.jpg

Sundland skole

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Sundland i Drammen

Utført
2015 - 2016

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
3 500 m2 BTA


Skisseprosjekt av privat barne- og ungdomsskole for 200 elever i gammelt jernbaneverksted på Sundland i Drammen. Oppgaven besto i programmering av skolen, forslag til transformasjon av eksisterende haller for å oppnå tilstrekkelig dagslys og utsyn, kommunikasjon med myndigheter og antikvar, samt vurdering av bevaring og ombygging opp mot moderne skoledrift.

Prosjektet var et innledende prosjekt for å vitalisere de gamle hallene, og å starte transformasjonen av området på Sundland fra tung industri til et boligområde med felles sentrums- og servicefunksjoner. 

Vestlia 1 by Arkitektkontoret GASA AS

Vestlia 1_01.jpg

Vestlia 1

Type
Boliger

Sted
Vestlia 1, Nordstrand i Oslo

Utført
2006 - 2007

Oppdragsgiver
Mallin eiendom AS

Areal
1800 m2 BTA bolig, 15 leiligheter á 120 m2 BTA
850 m2 BTA parkering og boder


Arkitektkontoret GASA AS vant i 2006 en innbudt konkurranse om boligprosjekt i Vestlia 1. 

Prosjektet ligger mellom Mosseveien og jernbanen, og har flott utsikt over Oslofjorden mot vest. Reguleringen er detaljert i forhold til å bevare Nordstrandsskråningens grønne profil, og har strenge krav til utnyttelse og fasadelengder for å ivareta fjernvirkningen fra fjorden. 

Bebyggelsen er organisert som seks boligvolumer, organisert på to ulike nivåer i terrenget. Mellomrommene er beplantet og fremstår som grønne fra fjorden. Alle leilighetene har inngang både fra parkeringskjeller og felles adkomstareal på øvre terrengnivå via tre trapperom. 

Indre Østfold meieri by Erik Fjermestad

IMG_8047.jpg

Indre Østfold meieri

Type
Næringsbygg

Sted
Mysen, Østfold

Utført
1981 - 1982

Oppdragsgiver
Meierienes Bygningskontor

Areal
1250 m2 BTA


Byggherrens ønske om et åpent bygg med gode annonseringsmuligheter og gode lysforhold ble kombinert med aktiv og passiv utnyttelse av solenergi. Sydfasaden er utformet som en 1,60m dyp delklimatisert sone sammensatt av standard byggkomponenter, og fasaden tjener som solfanger, solavskjermingssone og sluse for framføring av tekniske installasjoner.

I slusen er det montert persienner med en svart og en blank side. På denne måten bidrar persiennene både til soloppvarming, avskjerming/refleksjon og nattisolasjon. Luft som varmes opp i slusen trekkes av i toppen og ledes til et varmelager bestående av 5m3 salthydratblanding. Varmelageret er knyttet direkte til ventilasjonssystemet og soloppvarmet luft kan enkelt blandes med tilluft ved behov. 

Hovedkonstruksjonene er prefabrikerte hulldekkeelementer opplagt på betongsøyler og -dragere. Hulldekkene inneholder ventillasjonskanaler og elkabler, og knyttes direkte til sydfasadens sluse. De termisk tunge konstruksjonene bidrar også til temperaturutjevning over døgnet.

De valgte konstruksjoner gir stor fleksibilitet med hensyn på ulik bruk, og bygningen har siden ferdigstillelsen inneholdt ulike funksjoner.

Prosjektet har mottatt Houens Fonds Diplom og er presentert i blant annet Progressive Architecture nr. 4/83 og Byggekunst 81 og 83.

Holmenveien barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Holmenveien_barnehage_05_ToveLauluten.jpg

Holmenveien barnehage

Type
Barnehage, 13 avdelinger

Sted
Bydel Vestre Aker, Holmenveien 19, Oslo

Utført
2012 - 2015

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
2.000 m2 BTA nybygg, 490 m2 eksisterende bygg


Holmenveien barnhage

Totalentreprisekonkurranse utarbeidet og vunnet i samarbeid med Nordic - Office of Architecture AS og entreprenørfirmaet MT Højgaard Norge AS. Den eksisterende, bevaringsverdige sveitservillaen er totalrehabilitert, og omarbeidet planmessig for å gi plass til 2 avdelinger. I tillegg er det oppført et nytt bygg som inneholder 11 avdelinger samt administrativt areal. Totalt rommer barnehagen 13 avdelinger. Nytt bygg er lokalisert langs byggegrensen i vest, og arealene er i hovedsak fordelt på to etasjer. Administrasjonsarealer er plassert i tredje etasje mot nord. Bygget trapper seg i høyde fra syd opp mot nord. Maksimal byggehøyde er i henhold til gjeldende regulering, men det er valgt å ikke utnytte hele det regulerte byggeområdet for å kunne gi maksimalt med plass til utelekeareal. Eksisterende bevaringsverdig hage på tomtens sydside er opprettholdt med frodig vegetasjon og benyttes som lekeareal. Uteareal mellom nybygg og sveitservilla er opparbeidet med lekeapparater og med ulike overflatematerialer.

Nybygget er utført som modulbygg, med krav om passivhus-standard. Begge bygg er prosjektert som Very Good i henhold til Breeam-sertifisering, og BIM-prosjektering var en del av leveransen. Bygget ble tatt i bruk høsten 2015.

Foto: GASA & Tove Lauluten / Nordic Office of Architecture