Bondistranda bolig / by Arkitektkontoret GASA AS

Bondistranda-01.jpg

Bondistranda bolig

Type
Boliger

Sted
Bondistranda i Asker

Utført
2004 - 2014

Oppdragsgiver
Bondistranda Utvikling AS (Asker og Bærum Boligbyggelag og PEAB Eiendomsutvikling)

Areal
T-BRA ca. 25.500 m2, 208 leiligheter


Arkitektkontoret GASA AS har vært involvert i alle faser av utviklingen av boligprosjektet Bondistranda. Det er utarbeidet en detaljert reguleringsplan for området langs den østre bredden av Bondivann i Asker. Planområdet er ca. 86 daa, og inkluderer eksisterende småhusbebyggelse og verneverdig småhusmiljø, felles grøntområder og naturvernområder langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på 48 daa for 208 boliger i blokkbebyggelse.

Omsorgsboliger er innpasset i en av boligblokkene i boligprosjektet. Huset er i 3 etasjer og tilpasset en gruppe lettere psykisk utviklingshemmede ungdommer med tilsynsbehov. I tillegg til 11 leiligheter har kommunen en felles omsorgsbase. Boliggruppen er planlagt på initiativ fra foreldrene, og i samarbeid med Asker kommune og utbyggeren, Bondistranda Utvikling AS.

Miljøstrategien for utbyggingen er nedfelt i et miljøprogram utarbeidet av Arkitektkontoret GASA AS. På bakgrunn av dette er det prosjektert en energieffektiv bebyggelse, med variasjon i boligtyper, volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk. Prinsippene for universell utforming ble lagt til grunn.

Bebyggelsen og uteområdene er skjermet mot støy fra Røykenveien ved at lamellblokker på garasjekjellere er lagt i tre tun opp mot veien i øst. Bebyggelsen åpner seg ned mot Bondivann i vest, med en oppbrutt rekke av mindre bygningsvolumer utformet som punkthus. Den åpne strukturen mot vest gir lamellhusene bak utsyn ned til vannet og bryggene.

Bondistranda byggetrinn 1 ble nominert til Årets Bygg 2012. Juryen uttalteat dette boligprosjektet er et forbilledlig eksempel på positiv stedsutvikling, og et eksempel på god byggeskikk og arkitektur.

Foto: GASA & Jiri Havran.