Boliger

Perleporten boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Perleporten_01.JPG

Perleporten boliger

Type
Boliganlegg, 50 leiligheter

Sted
Asker sentrum

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Perleporten Asker AS

Areal
3 700 m2 BTA


Deltakelse i parallelloppdrag om utbyggingskonsept for en sentrumsnær tomt i Asker 2017. 

En utfordrende oppgave som omfattet en rekke problemstillinger knyttet til områdets beliggenhet nær tung infrastruktur (vei og jernbane) og i overgangen mellom sentrum og periferi.  

I konkurransen foreslo GASA en bebyggelse satt sammen av klyngehus som gjorde det mulig å ta hensyn til småhusenes skala og samtidig ivareta de forventninger om fortetting som følger av en beliggenhet nær et kollektivknutepunkt. 

Prinsippet med at alle leilighetene har fasader i flere retninger gjør at husgruppene kan tilpasses ulike sol, adkomst og utsiktsforhold. I tillegg tillater konseptet at hver enkelt boligstamme kan tilpasses høydemessig i forhold til topografi og naboskap. Alle disse mulighetene ble utforsket i forslaget, og resultatet ble et prosjekt med stor formal variasjon.

Med referanse til prosjektets navn «Perleporten», ble det foreslått å knytte de enkelte husklyngenes trappehus sammen via en gjennomgående offentlig gangsti. Den sentrale gangstien skulle sikre en god forbindelse innover mot sentrum og utover mot omkringliggende bolig- og rekreasjonsområder. 

Landskapsarkitekt på prosjektet var Østengen & Bergo AS.

 

 

Husabøryggen boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Husabøryggen boliger_01x_Sindre Ellingsen.jpg

Husabøryggen boliger

Type
Boliganlegg, 30 leiligheter

Sted
Husabøryggen, Stavanger

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Front Bygg Stavanger AS

Areal
3 700 m2 BTA


30 etableringsboliger med krav til fleksibiltet, tilgjengelighet og miljø. Husbankens kvalitetskrav til grunnlån skulle ligge til grunn for prosjektet. Fleksible leiligheter ble organisert i rekker langs boligfeltets yttergrenser. Grepet muliggjorde et stort, sammenhengende uteområde midt i anlegget hvor det ble lagt til rette for fellesskap og varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Det ble etablert åpninger i husrekkene for fysisk og visuell kontakt med det omkringliggende landskapet. Ulike leilighetsstørrelser ble satt sammen til en variert bebyggelsesstruktur med etasjesprang innbyrdes i rekkene. 

Prosjektet ble utført som en totalentreprisekonkurranse i samarbeid med Askim og Lantto Arkitekter AS, og Front Bygg Stavanger AS, og ble videreført som detaljregulering og byggesak. 

Alle foto: Sindre Ellingsen

Pilestredet Park by Arkitektkontoret GASA AS

Pilestredet-Park-01.jpg

Pilestredet Park

Type
Boliger og næring

Sted
Bydel St. Hanshaugen, Pilestredet park, Oslo

Utført
2000 - 2007

Oppdragsgiver
Skanska Eiendom AS

Areal
T550 leiligheter og 1.500 m2 BTA næring


På Rikshospitalets tidligere eiendommer er det utviklet et sammensatt byområde med boliger, utdanningsinstitusjoner og næringsvirksomhet.  Arkitektkontoret GASA AS og Lund & Slaatto Bolig AS deltok i prosjekteringen av til sammen ca. 550 boliger for Selmer Bolig AS og OBOS.

Arkitektkontoret GASA AS har hatt delansvar for en rekke av feltene i området, med et særskilt ansvar for miljøoppfølging og -rapportering i prosjekteringsgruppen. Arkitektkontoret GASA AS har også hatt ansvaret for å implementere Statsbyggs Miljøoppfølgingsprogram i felt H, B og C på Pilestredet Park. I tillegg har vi hatt hovedansvaret for prosjektering og oppfølging av felt H og felt K1/K2.

Pilestredet Park er et av Norges største miljøprosjekter, og prosjektet har mottatt forskningsmidler fra bl.a. EUs 5. rammeprogram. Arkitektkontoret GASA AS har blitt tildelt priser for våre arbeider med dette prosjektet: Oslo Bys Arkitekturpris 2005, Statens byggeskikkspris 2007 og Glassbjørnen (nasjonal miljøpris ) i 2007.

 

MILJØTILTAK:

Reduksjon av byggeavfall: Gjenbruk av materialer, miljøvennlig riving og ombruk av bygningsmasse

Grønne arealer: Grønne tak og lokal overvannshåndtering

Vann: Oppsamling av regnvann, overvannshåndtering og vannbesparende utstyr

Godt innemiljø: Rent bygg

Areal og transport: Kollektivtrafikk og bildeling / reduksjon avparkeringsdekning.

Avfall og avløp: Kompostering og kildesortering

Bondistranda bolig by Arkitektkontoret GASA AS

Bondistranda-01.jpg

Bondistranda bolig

Type
Boliger

Sted
Bondistranda i Asker

Utført
2004 - 2014

Oppdragsgiver
Bondistranda Utvikling AS (Asker og Bærum Boligbyggelag og PEAB Eiendomsutvikling)

Areal
T-BRA ca. 25.500 m2, 208 leiligheter


Arkitektkontoret GASA AS har vært involvert i alle faser av utviklingen av boligprosjektet Bondistranda. Det er utarbeidet en detaljert reguleringsplan for området langs den østre bredden av Bondivann i Asker. Planområdet er ca. 86 daa, og inkluderer eksisterende småhusbebyggelse og verneverdig småhusmiljø, felles grøntområder og naturvernområder langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på 48 daa for 208 boliger i blokkbebyggelse.

Omsorgsboliger er innpasset i en av boligblokkene i boligprosjektet. Huset er i 3 etasjer og tilpasset en gruppe lettere psykisk utviklingshemmede ungdommer med tilsynsbehov. I tillegg til 11 leiligheter har kommunen en felles omsorgsbase. Boliggruppen er planlagt på initiativ fra foreldrene, og i samarbeid med Asker kommune og utbyggeren, Bondistranda Utvikling AS.

Miljøstrategien for utbyggingen er nedfelt i et miljøprogram utarbeidet av Arkitektkontoret GASA AS. På bakgrunn av dette er det prosjektert en energieffektiv bebyggelse, med variasjon i boligtyper, volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk. Prinsippene for universell utforming ble lagt til grunn.

Bebyggelsen og uteområdene er skjermet mot støy fra Røykenveien ved at lamellblokker på garasjekjellere er lagt i tre tun opp mot veien i øst. Bebyggelsen åpner seg ned mot Bondivann i vest, med en oppbrutt rekke av mindre bygningsvolumer utformet som punkthus. Den åpne strukturen mot vest gir lamellhusene bak utsyn ned til vannet og bryggene.

Bondistranda byggetrinn 1 ble nominert til Årets Bygg 2012. Juryen uttalteat dette boligprosjektet er et forbilledlig eksempel på positiv stedsutvikling, og et eksempel på god byggeskikk og arkitektur.

Foto: GASA & Jiri Havran.

Sagtomta - Boliger på Mysen by Arkitektkontoret GASA AS

Sagtomta_Mysen_02.jpg

Sagtomta - Boliger på Mysen

Type
Boliger og næring

Sted
Sagtomta, Mysen sentrum

Utført
2016 - 2017

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
40 000 m2 (planområdet)


Parallelloppdrag om boliger og næringsarealer på Sagtomta, sentralt i  Mysen sentrum. Prosjekter besto av 6 delområder, hvorav det ene delområdet med ca. 58 + 33 leiligheter og næringsarealer på gateplan ble uttegnet detaljert.

Mysen er en sjarmerende småby med utbredt bruk av teglbebyggelse i 3 - 4 etasjer. Strukturen i byen består av kvartaler som ikke er komplett utbygde, det er ledige tomter og karakteristiske smug mellom husene. Prosjektet ble utformet med  en klar idé om å tilpasse seg byens skala og materialbruk, og forholdsvis lave volumer i tegl ble anlagt langs gatene for å kompletterte kvartalsstukturen. Inne i kvartalene ble det foreslått et sammenhengende grønt uteområde som strakk seg gjennom alle kvartalene i prosjektområdet. Det ble foreslått noen høyere tårn med annen type materialbruk inne i kvartalene, tilbaketrukket fra gaten og langs et sammenhengende grøntområdet. Slik var det mulig å oppnå en god kapasitet på prosjektet, men samtidig ta hensyn til skalaen og strukturen i den eksisterende byen.

Prosjektet inneholdt også et parkområde. Prosjektet ble utført i samarbeid med landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS. Prosjektet vant konkurransen, og detaljregulering av første byggefelt i planområdet er gjennomført av Arkitektkontoret GASA AS.

Vestlia 7 by Arkitektkontoret GASA AS

IMG_0127.jpg

Vestlia 7 boliger

Type
Boliger

Sted
Nordstrand, Oslo

Utført
2008

Oppdragsgiver
SN bygg AS

Areal
12 leiligheter a ca 120 m2 BTA


Vestlia 7B er utbygget i privat regi av SN bygg AS. Eiendommen ligger i Nordstrandsskråningen ned mot Mosseveien og Oslofjorden. Ferdigstillelse 2008. 

Vestlia 7B ligger i et reguleringsområde for Nordtrandskråningen med strenge reguleringsbestemmelser mht. grøntområder , utnyttelse og fasadelengder. 

Bebyggelsen består av fire hus i 3 etasjer med en leilighet på hvert plan. 

Kjørbar adkomst fra øvre etasje med felles heis og trapp i mellomrommet mellom to hus. 

Garasjen er, etter avtale med naboene, plassert inn i terrenget på nabotomtene. Denne løsningen skaper gode og skjermede adkomst- og parkeringsforhold og bedre utearealer for de respektive naboeiendommene. Bebyggelsen består av 12 leiligheter a ca 120 m2 BTA med flott utsikt over Oslofjorden. 

Klosterenga by Arkitektkontoret GASA AS

IMG_1391.jpg

Klosterenga boliger

Type
Boliger

Sted
Oslo

Utført
1996 - 2000

Oppdragsgiver
USBL

Areal
Totalt oppvarmet ca 3700 m2


Klosterenga Økologiboliger ble oppført av Boligbyggelaget USBL i et kvartal i Gamlebyen nord – mellom Schweigaardsgate og Klosterengaparken i perioden 1996-2000. Kvartalet er utbygget med tre boligblokker som totalt inneholder 92 leiligheter. Klosterenga økologiboliger er et eget borettslag med 35 leiligheter, og ligger som en fond i gårdsrommet med ”ryggen” til Klosterengaparken, og sydfasaden mot det felles gårdsrommet. Totalt oppvarmet areal er ca 3 700 m2.

 Utviklingsprosjekt med forsøksmidler
Sommeren 1996 fikk prosjektet tilsagn fra EU på et tilskudd på 1,5 mill.kr. til energiforskning innenfor EUs 4.rammeprogram/Thermie/SUHN. EU-tilskuddet ga en forskningsmessig basis for å satse ytterligere på økologitiltak. Det ble derfor besluttet å søke FoU-midler i Norge innenfor temaene Vann, Inneklima, Avfall og Utemiljø. USBL gjennomførte prosjektering av boliger med utvidede økologitiltak parallelt med behandling av tilskuddsøknader til 6-7 forskjellige forskningsinstitusjoner og –miljøer. Også Oslo kommune v/BOE ønsket slike løsninger utprøvd. Totalt er prosjektet tilført  ca. 3,5 mill. i FOU midler.

Bygningen
Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.

Leilighetenes planløsning
Det er valgt et plansystem med 2-spenner som gir gjennomlyste leiligheter. I tillegg har 4 av 6 leiligheter en gavlposisjon som gir ytterligere kvaliteter  hva angår lysforhold og kontakt med omgivelsene. Leilighetene har stor fasadelengde, og den sammenhengende glassfasaden sikrer gode dagslysforhold til tross for at eksisterende bebyggelse står svart nær fasaden på deler av bygningen.
Den klare temperatursoningen legger føringer for planløsningen av leilighetene. Soverom er lagt mot nord, bad og kjøkken er lagt i midtsonen, mens stue / oppholdsrom er lagt mot syd. En slik konsekvent organisering av leiligheten har gunstig virkning på energiforbruk til  oppvarming, da den gjennomsnittlige temperaturen i leiligheten senkes ved at bare 6,3 % av arealet har krav om høy temperatur (25 grader), mens ca 30% av arealet kan ha lav temperatur (17 grader).

Miljøtiltak
Bygningen inneholder en rekke miljøtiltak og tekniske installasjoner for å redusere energibehovet og gi gode innemiljøforhold for beboerne: En 240 m2 bygningsintegrert solfanger bidrar med ca 75.000 kWh/år til romoppvarming og varmt tappevann. Lavtemperaturvarme i gulv bidrar til høy komfort og redusert energibehov. Doble glassfasader mot syd gir bidrag til høy dagslysfaktor, lav U-verdi og naturlig ventilasjon med forvarming av ventilasjonsluft. Bærende murverk gir fuktighets- og temperaturregulering i leilighetene, samt redusert behov for overflatebehandling. Fasadene krever ingen dampsperre. Gråvann renses lokalt i et økologisk renseanlegg på og under terreng

Jegerveien by Erik Fjermestad

Jegerveien 01.jpg

Jegerveien - Boliger i Oslo

Type
Boliger og detaljregulering

Sted
Jegerveien 5 - Slemdal i Oslo

Utført
2014 - 2017

Oppdragsgiver
Solon Eiendom AS

Areal
3600 m2 BRA - 5 tomannsboliger og 15 rekkehus
1400 m2 BRA under terreng


Tomannsbolig- og rekkehusområde med underjordisk parkeringsanlegg på Slemdal i Oslo.

Området er regulert fra småhusplan til enhetlig boligområde. Det er også regulert inn ny kjørevei fra Slemdalsveien til Brantenborgveien. Eiendommen har en tilbaketrukket og skjermet beliggenhet samtidig som den ligger sydvendt. Friområdene langs Sognsvannsbekken, kun noen hundre meter unna, tar deg videre innover Nordmarka.

Kvaliteter som er vektlagt i utviklingen av prosjektet er:

  • Felles garasjekjeller som sikrer et bilfritt bomiljø
  • Høy arkitektonisk kvalitet på fasader og utomhusanlegg
  • Funksjonelle planløsninger tilpasset barnefamilier
  • Skjermede private utearealer samt store felles leke- og oppholdsarealer 

Foto/Illustrasjoner: Solon Eiendom AS

Borkenholm by Erik Fjermestad

Borkenholm.01.jpg

Borkenholm

Type
Boliger

Sted
Bærum

Utført
2006 - 2009

Oppdragsgiver
Oppsving AS

Areal
-


Borkenholm var før utbygging en tidligere landbrukseiendom med hovedhus og låve. Låven var i svært dårlig forfatning, men det var fattet vernevedtak for den. Tomteeier hadde til hensikt å bygge 18 nye boliger på eiendommen, samt rehabilitere hovedhuset og seksjonere det i to boenheter. I tillegg ønsket man å rive låven og bygge 4 leiligheter på denne delen av tomta. Etter diskusjoner med Bærum kommune og Fylkesmannen i Akershus ble det gitt tillatelse til riving av låven, med forutsetning om at nybygget hadde samme volum som opprinnelig bygning. 

Prosjektet på Borkenholm i Bærum består av 4 delprosjekter: Tun 1 er utbygget med 13 eneboliger i rekke, hver på 115 m2 i to etasjer. Bebyggelsen er gruppert rundt tun og består av fire rekker med varierende antall boliger. Parkering ligger til adkomstveien. Boligene er gjennomlyste i 1. etasje, med etasjehøyde på ca 3 meter. Dette skaper gode dagslysforhold i leilighetene. Boligene har private utearealer og balkonger/terrasser. Flate tak med sedum, samt kombinasjonen med mørke tre- og teglfasader gir bebygelsen særpreg og identitet. 

Tun 2 – rundt hovedhuset - er utbygget med tre delprosjekter: To volumer med 2 + 3 eneboliger i rekke, samt rehabilitert hovedhus og nybygg som erstatning for låvebygget. Ny bebyggelse i to etasjer har slektskap til bebyggelsen på tun 1, men er i sin helhet bygget i tre med saltak. Låvebygget inneholder fire leiligheter over 3 plan, med garasjer i underetasjen. Hovedhuset er ombygget og seksjonert til to leiligheter. Sammen danner bygningsvolumene på tun 2 et skjermet uteareal, med felles oppholdsareal for beboerne. 

Materialbruk, fargesetting og gruppering av bygningsvolumer gir, sammen med vegetasjon og terrengutforming, området som helhet en egen identitet med høye arkitektoniske kvaliteter. 

Kunstnerlia bolig by Arkitektkontoret GASA AS

Kunstnerlia-bolig-01.jpg

Kunstnerlia bolig

Type
Bolig og regulering

Sted
Asker

Utført
2014 - pågår

Oppdragsgiver
ABBL

Areal
7 500 - 8 000 m2 BRA fordelt på 105 boliger


Et svært bratt og smalt område mellom Røykenveien og nordøstre bredde av Bondivann. Planområdet inngår i aksen fra Asker sentrum og ned til Nordre Gullhella som kommunen i sin planstrategi betegner som aksen for sentrumsnær boligutvikling.

Fase 1: Utarbeidelse av et illustrert innspill til KP for Asker 2014-2026, der oppdragsgiver søkte om konvertering fra LNF-område til byggeområde for boliger. Kapasitetsanalyse / mulighetsstudie med alternative utbyggingsmønstre, illustrert med enkle 2D og 3D konseptskisser.

Fase 2: Detaljregulering med oppstartsmøte i januar 2014. Planområdet er ca. 25 daa, som omfatter en eksisterende kunstnerbolig, verneverdige naturområder, bl.a. i strandsonen langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på ca.13 daa. Det forutsettes høy utnyttelse og en konsentrasjon av bebyggelsen som gjør at halvparten av planområde kan avsettes til hensynssoner for bevaring av eksisterende vegetasjon og biologisk mangfold. Utarbeidelse av miljøprogram inngår i planarbeidet.

Sagatangen boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Sagatangen boliger_01.jpg

Sagatangen boliger

Type
Boliger, 115 boenheter

Sted
Gran på Hadeland

Utført
2014

Oppdragsgiver
Gran Almenning

Areal
25 000 m2 (planområdet), hvorav 14 300 m2 byggeområde


Mulighetsstudie for framtidig trinnvis utvikling av boliger på en tidligere sagbruks- og næringseiendom innenfor Gran bygdesentrum. Studien er avgren­set til undersøkelse av utbyggingspotensiale, alternative bebyggelses­mønstre og tomtekapasitet med utgangspunkt i de føringer som ligger i kommunedelplanen av 2013, for sentrumsområdet i Gran tettsted. Kommunedelplanens forslag til byggehøyder, tomteutnyttelse og 20% næringsareal er drøftet og utfordret. Planområdet stikker som en halvøy ut i Jarenvannet. Flomfare og naturbevaring i strandsonen var således viktige temaer. 

Vestlia 1 by Arkitektkontoret GASA AS

Vestlia 1_01.jpg

Vestlia 1

Type
Boliger

Sted
Vestlia 1, Nordstrand i Oslo

Utført
2006 - 2007

Oppdragsgiver
Mallin eiendom AS

Areal
1800 m2 BTA bolig, 15 leiligheter á 120 m2 BTA
850 m2 BTA parkering og boder


Arkitektkontoret GASA AS vant i 2006 en innbudt konkurranse om boligprosjekt i Vestlia 1. 

Prosjektet ligger mellom Mosseveien og jernbanen, og har flott utsikt over Oslofjorden mot vest. Reguleringen er detaljert i forhold til å bevare Nordstrandsskråningens grønne profil, og har strenge krav til utnyttelse og fasadelengder for å ivareta fjernvirkningen fra fjorden. 

Bebyggelsen er organisert som seks boligvolumer, organisert på to ulike nivåer i terrenget. Mellomrommene er beplantet og fremstår som grønne fra fjorden. Alle leilighetene har inngang både fra parkeringskjeller og felles adkomstareal på øvre terrengnivå via tre trapperom.