Borkenholm / by Erik Fjermestad

Borkenholm.01.jpg

Borkenholm

Type
Boliger

Sted
Bærum

Utført
2006 - 2009

Oppdragsgiver
Oppsving AS

Areal
-


Borkenholm var før utbygging en tidligere landbrukseiendom med hovedhus og låve. Låven var i svært dårlig forfatning, men det var fattet vernevedtak for den. Tomteeier hadde til hensikt å bygge 18 nye boliger på eiendommen, samt rehabilitere hovedhuset og seksjonere det i to boenheter. I tillegg ønsket man å rive låven og bygge 4 leiligheter på denne delen av tomta. Etter diskusjoner med Bærum kommune og Fylkesmannen i Akershus ble det gitt tillatelse til riving av låven, med forutsetning om at nybygget hadde samme volum som opprinnelig bygning. 

Prosjektet på Borkenholm i Bærum består av 4 delprosjekter: Tun 1 er utbygget med 13 eneboliger i rekke, hver på 115 m2 i to etasjer. Bebyggelsen er gruppert rundt tun og består av fire rekker med varierende antall boliger. Parkering ligger til adkomstveien. Boligene er gjennomlyste i 1. etasje, med etasjehøyde på ca 3 meter. Dette skaper gode dagslysforhold i leilighetene. Boligene har private utearealer og balkonger/terrasser. Flate tak med sedum, samt kombinasjonen med mørke tre- og teglfasader gir bebygelsen særpreg og identitet. 

Tun 2 – rundt hovedhuset - er utbygget med tre delprosjekter: To volumer med 2 + 3 eneboliger i rekke, samt rehabilitert hovedhus og nybygg som erstatning for låvebygget. Ny bebyggelse i to etasjer har slektskap til bebyggelsen på tun 1, men er i sin helhet bygget i tre med saltak. Låvebygget inneholder fire leiligheter over 3 plan, med garasjer i underetasjen. Hovedhuset er ombygget og seksjonert til to leiligheter. Sammen danner bygningsvolumene på tun 2 et skjermet uteareal, med felles oppholdsareal for beboerne. 

Materialbruk, fargesetting og gruppering av bygningsvolumer gir, sammen med vegetasjon og terrengutforming, området som helhet en egen identitet med høye arkitektoniske kvaliteter.