Kunstnerlia bolig / by Arkitektkontoret GASA AS

Kunstnerlia-bolig-01.jpg

Kunstnerlia bolig

Type
Bolig og regulering

Sted
Asker

Utført
2014 - pågår

Oppdragsgiver
ABBL

Areal
7 500 - 8 000 m2 BRA fordelt på 105 boliger


Et svært bratt og smalt område mellom Røykenveien og nordøstre bredde av Bondivann. Planområdet inngår i aksen fra Asker sentrum og ned til Nordre Gullhella som kommunen i sin planstrategi betegner som aksen for sentrumsnær boligutvikling.

Fase 1: Utarbeidelse av et illustrert innspill til KP for Asker 2014-2026, der oppdragsgiver søkte om konvertering fra LNF-område til byggeområde for boliger. Kapasitetsanalyse / mulighetsstudie med alternative utbyggingsmønstre, illustrert med enkle 2D og 3D konseptskisser.

Fase 2: Detaljregulering med oppstartsmøte i januar 2014. Planområdet er ca. 25 daa, som omfatter en eksisterende kunstnerbolig, verneverdige naturområder, bl.a. i strandsonen langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på ca.13 daa. Det forutsettes høy utnyttelse og en konsentrasjon av bebyggelsen som gjør at halvparten av planområde kan avsettes til hensynssoner for bevaring av eksisterende vegetasjon og biologisk mangfold. Utarbeidelse av miljøprogram inngår i planarbeidet.