Sagatangen boliger / by Arkitektkontoret GASA AS

Sagatangen boliger_01.jpg

Sagatangen boliger

Type
Boliger, 115 boenheter

Sted
Gran på Hadeland

Utført
2014

Oppdragsgiver
Gran Almenning

Areal
25 000 m2 (planområdet), hvorav 14 300 m2 byggeområde


Mulighetsstudie for framtidig trinnvis utvikling av boliger på en tidligere sagbruks- og næringseiendom innenfor Gran bygdesentrum. Studien er avgren­set til undersøkelse av utbyggingspotensiale, alternative bebyggelses­mønstre og tomtekapasitet med utgangspunkt i de føringer som ligger i kommunedelplanen av 2013, for sentrumsområdet i Gran tettsted. Kommunedelplanens forslag til byggehøyder, tomteutnyttelse og 20% næringsareal er drøftet og utfordret. Planområdet stikker som en halvøy ut i Jarenvannet. Flomfare og naturbevaring i strandsonen var således viktige temaer.