Indre Østfold meieri / by Erik Fjermestad

IMG_8047.jpg

Indre Østfold meieri

Type
Næringsbygg

Sted
Mysen, Østfold

Utført
1981 - 1982

Oppdragsgiver
Meierienes Bygningskontor

Areal
1250 m2 BTA


Byggherrens ønske om et åpent bygg med gode annonseringsmuligheter og gode lysforhold ble kombinert med aktiv og passiv utnyttelse av solenergi. Sydfasaden er utformet som en 1,60m dyp delklimatisert sone sammensatt av standard byggkomponenter, og fasaden tjener som solfanger, solavskjermingssone og sluse for framføring av tekniske installasjoner.

I slusen er det montert persienner med en svart og en blank side. På denne måten bidrar persiennene både til soloppvarming, avskjerming/refleksjon og nattisolasjon. Luft som varmes opp i slusen trekkes av i toppen og ledes til et varmelager bestående av 5m3 salthydratblanding. Varmelageret er knyttet direkte til ventilasjonssystemet og soloppvarmet luft kan enkelt blandes med tilluft ved behov. 

Hovedkonstruksjonene er prefabrikerte hulldekkeelementer opplagt på betongsøyler og -dragere. Hulldekkene inneholder ventillasjonskanaler og elkabler, og knyttes direkte til sydfasadens sluse. De termisk tunge konstruksjonene bidrar også til temperaturutjevning over døgnet.

De valgte konstruksjoner gir stor fleksibilitet med hensyn på ulik bruk, og bygningen har siden ferdigstillelsen inneholdt ulike funksjoner.

Prosjektet har mottatt Houens Fonds Diplom og er presentert i blant annet Progressive Architecture nr. 4/83 og Byggekunst 81 og 83.