Fyrstikkalléen skole / by Erik Fjermestad

Fyrstikkalleen_skole_01.jpg

Fyrstikkalléen skole

Type
Ungdoms- og videregående skole

Sted
Helsfyr, Oslo

Utført
2004 - 2012

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
ca 5 000 m2 eksisterende, 10 000 m2 nybygg


Arbeidet med F21 ble påbegynt i 2006, med programmering og reguleringsarbeider. Anlegget, som inneholder 8 - 13 skole samt barnehage og flerbrukshall, består av ca 5 000 m2 eksisterende bebyggelse og ca 10 000 m2 nybygg. Deler av eksisterende bebyggelse ble revet, mens den delen av bebyggelsen som sto på Byantikvarens gule liste ble rehabilitert. Byantikvaren i Oslo har deltatt konstruktivt i prosessen. Bevaringsverdig bebyggelse er bygget i perioden 1907 - 1940, og huset opprinnelig Nittedals Fyrstikkfabrikk. Den har dermed stor historisk verdi, og er et verdifullt tilskudd til den nye skolen.

Anlegget ble planlagt for ca 890 elever og ca 100 ansatte, i tillegg til 150 barn i barnehagen. Skolen inneholder, i tillegg til allmenfaglige linjer, avdelinger for media og kommunikasjon, med tilhørende filmog lydstudioer, auditorium og ulike samlingssteder for kulturaktiviteter.

Samspill mellom eksisterende og ny bebyggelse stilte strenge krav til flerfaglig prosjektering. Spesiell fokus ble lagt på tydelige framføringsveier for teknisk infrastruktur og gjenbruk av materialer fra eksisterende bygningsmasse. I tillegg stilte Byantikvaren strenge krav til håndtering av verneverdig bebyggelse og samspill med det nye.

Prosjektet hadde strenge miljømål når det gjaldt energi- og materialbruk. Anlegget er planlagt for et framtidig energibehov på 128kWh/m2*år, noe som var under forskriftskravet til denne type bygg på prosjekteringstidspunktet.

Vinduskonstruksjonene i eksisterende bygg er forbedret, men eksisterende teglvegger er uisolerte, da beregninger viste at innvendig isolering – tilpasset teglfasadene - ga liten effekt på det totale energiforbruket. Rivingstegl ble rengjort, lagret og gjenbrukt i nye konstruksjoner, noe som reduserte avfallsmengdene og bidro til det arkitektoniske uttrykket. Anlegget ble nominert til Statens byggeskikkpris i 2011

Foto: GASA & Jiri Havran.