Skoler

Frysja skole by Arkitektkontoret GASA AS


Frysja 07.jpg

Frysja skole - detaljregulering

Type
Barneskole med tilhørende torg/allmenning, grøntdrag og infrastruktur

Sted
Frysjaveien 31, Nordre Aker i Oslo

Utført
Påbegynt 2017

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
29 500 m2 planområde, 8 400 m2 BTA B4- skole

Oslo kommune kjøpte i 2017 Frysjaveien 31 for å tilrettelegge for ny barneskole på Frysja. Det planlegges opp mot 2000 nye boliger i den nye Frysja-bydelen. Skolen skal etableres som en ny barneskole med fire paralleller og flerbrukshall, for 840 elever.

Skoletomten ligger naturskjønt og attraktivt til med Akerselva og grøntdrag mot syd og øst. Nord for skoletomten planlegges det et bydelstorg og allmenning som munner ut i broer for gående og syklende over Akerselva. Skolebygget har form som en L og er plassert mot nord, slik at bygget tar opp i seg tomtens terrengfall og omfavner det sydvendte utearealet. Skolen er skissert med volumer i ulike høyder og det legges til rette for uteoppholdsarealer på de ulike takflatene.

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert for å planlegge den nye skolen og omregulere området. Østengen & Bergo AS er landskapsarkitekter i planprosjektet.


Vestli skole by Arkitektkontoret GASA AS

Vestli skole_01.jpg

Vestli skole

Type
Barneskole

Sted
Vestli Oslo

Utført
2015 - pågår

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 800 m2 BTA


Vestli skole og flerbrukshall er en ny 4-parallell 1-7 skole for 840 elever, i tillegg til arealer for en spesialklasse. Gamle Vestli barneskole skal rives og ny skole plasseres på eksisterende skoletomt. Prosjektering ble igangsatt våren 2015, og skolen skal stå ferdig til mot slutten av 2020. Arkitektkontoret GASA AS har gjennomført regulering, programmering, forprosjekt, anbud for totalentreprise og byggesak. Bjørbekk & Lindheim AS har vært landskapsarkitekter.

Skolen planlegges som en 4-parallell barneskole (B4) etter Utdanningsetatens standardprogram for skolebygg. Bygget skal utformes som passivhus og lavenergibygg i henhold til krav for yrkesbygg. 

Vestlitorget nord for skolen har vært et av bydel Stovners satsningsområder i Groruddalssatsningen. Som del av arbeidet er det gjennomført en regulering av adkomst- og parkeringsarealene til senteret og skolen, for å bedre skoleveien og gi et kvalitativt bedre offentlig rom. Adkomst skal opparbeides i henhold til regulering. 

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert videre for gjennomføringsfasen, med Veidekke som totalentreprenør.

Majorstuen skole by Arkitektkontoret GASA AS

Majorstuen-skole-01-Jiri-Havran.jpg

Majorstuen skole

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Bogstadveien 74,Bydel Frogner, Oslo

Utført
2007 - 2014

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
Totalrehabilitering / ombygging av 11 500 m2 BTA


Majorstuen skole er ombygget og omstrukturert slik at den er mer tilpasset moderne pedagogikk. Intensjonen har vært å skape en åpen og oversiktlig skole i eksisterende struktur. Skolen er oppgradert til ny teknisk standard, har fått ny hovedinngang og er tilrettelagt slik at den er universelt tilgjengelig for alle.

Utgangspunktet for prosjektet er Standardprogrammet til Utdanningsetaten fra 2010, og dette er skreddersydd for 960 elever.  Spesielt for Majorstuen skole er fokus på musikk, og klasser med særskilte musikk-talenter har fått egne musikkrom og utvidet musikkavdeling.

Arbeidet med Majorstuen skole har omfattet flere mulighetsstudier, skisse-, for- og detaljprosjektering, brukermøter, AMU-behandling, søknader og oppfølging mot Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten og Bydel Frogner, samt kontakt med Byantikvar vedrørende antikvariske forhold. I byggefasen hadde vi i stor grad ansvar for flerfaglig oppfølging og kontroll.

I tillegg til prosjektering av Majorstuen skole har vi som del av dette prosjektet vært ansvarlig søker for midlertidig skole på Skøyen skole, og flytting av VM-paviljongen fra Victoria terrasse til Colosseum torg. Omstrukturering av Colosseum torg og ny paviljong har muliggjort ny hovedadkomst til skolen.

Foto av Jiri Havran og GASA.

Tvedestrand videregående skole by Arkitektkontoret GASA AS

Tvedestrand-videregående_skole_01.jpg

Tvedestrand videregående skole

Type
Videregående skole med flerbrukshall og utendørs idrettsanlegg

Sted
Tvedestrand

Utført
2016

Oppdragsgiver
BRG AS

Areal
20 000 m2 BTA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag i samarbeid med Filter Arkitekter AS og Grindaker AS.

Prosjektet viser ny videregående skole i Tvedestrand med flerbrukshall og utendørs idrettsanlegg. Skolen rommer studiespesialisering, spesialavdeling, idrettsfag, helse- og oppvekst, bygg- og anleggsteknikk og naturbruk. Skolen er for 668 elever og 140 ansatte, og er ca. 20 000 m2 BTA.Utomhusanlegget rommer verkstedsgård for naturbruk og bygg- anlegg, friidrettsbaner, fotballbane, beachvolleyballbaner og skateanlegg.

Ruseløkka skole by Arkitektkontoret GASA AS

Ruseløkka skole 01.jpg

Ruseløkka skole i Oslo

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Ruseløkka i Oslo sentrum

Utført
2015-2020

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 300 m2 BTA


Ruseløkka skole er nytt forbildeprosjekt i FutureBuilt.

https://www.futurebuilt.no/Nyheter#

Prosjektet omfatter ny barne- og ungdomsskole på Ruseløkka i Oslo. Eksisterende bygninger på eiendommen er vedtatt revet og skal erstattes av nybygg. Eksisterende skole står ikke på Byantikvarens gule liste og er ikke oppført i verneplanen for Osloskolene.

Dagens skolekapasitet skal opprettholdes som en barneskole med to klasserekker og ungdomsskole med tre klasserekker, planlagt for 690 elever. Nytt skolebygg sikrer at standard kravspesifikasjon for skoleanlegg, med programmerte tilleggsarealer, ivaretas.

Nytt skolebygg skal oppføres langs Løkkeveien. I det nye prosjektet reetableres muren mot Løkkeveien som en base/sokkel for det nye skolebygget. Den reetablerte muren blir dermed en tydelig og viktig del av det nye skoleanleggets arkitektoniske uttrykk og bidrar til at de vernede, historiske elementene forsterkes og videreføres.

Mot krysset Løkkeveien-Ruseløkkveien opprettes det en ny forbindelse i form av et trappeamfi mellom øvre og nedre skolegård. Historisk var dette den opprinnelige adkomsten til skolen, med en rampe opp til det opphevede uterommet. Ved å reetablere denne adkomsten blir noe av historien om skolen tilbakeført. Det nye trappeamfiet vil kunne fungere som et offentlig torg og en møteplass i nærmiljøet.Byggets plassering medfører at det etableres et solrikt og støyskjermet uteareal på øvre skolegårdsnivå mellom nybygget og Cort Adelers gate 30. Skolegården vil framstå som et attraktivt og tilgjengelig areal for bydelen.

Skolens hovedvolum utføres i tegl, med referanse til det fredede bygget i Cort Adelers gate 30. Skoleanlegget gis på denne måten en arkitektonisk identitet som skiller det fra omkringliggende bebyggelse. Det vurderes om tegl fra eksisterende bygninger kan gjenbrukes i det nye skoleanlegget. Anlegget prosjekteres med grønt tak med solceller og integrerte solcellefasader. Bygget skal tilfredsstille krav til passivhus.

Skolens funksjoner er fordelt på 7 etasjer, hvorav 6 etasjer ligger over terreng. Første og andre etasje er trukket fram mot Løkkeveien. Andre etasje har en større grad av åpenhet enn øvrige etasjer, og annonserer deler av skolens fellesarealer mot byen. Toppetasjen er trukket tilbake fra gaten og gitt et transparent uttrykk. Denne etasjen inneholder felles skolefunksjoner og en felles takterrasse med uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nærmiljøet utenom skoletiden.

 

 

 

 

 

Oslo katedralskole by Arkitektkontoret GASA AS

Oslo-Katedralskole-01.jpg

Oslo Katedralskole

Type
Utvidelse av eksisterende videregående skole

Sted
Bydel St.Hanshaugen, Ullevålsveien 31, Oslo

Utført
2009 - 2013

Oppdragsgiver
Stiftelsen Oslo katedralskole

Areal
2.300 m2 BTA


Prosjektet omfatter, i tillegg til mindre ombygginger i eksisterende skolebygg, nytt auditorium for 600 personer under skolegården, med tilhørende verksted, toaletter og studierom, nytt parkeringsanlegg under terreng, samt ny kantine over terreng. Ny og gammel bebyggelse ble forbundet med nytt trapperom.

Prosjektet var komplisert på grunn av trang situasjon og kompliserte grunnforhold. Hovedkonstruksjonene under terreng er dels plasstøpte, dels prefabrikerte betongkonstruksjoner. DT-elementer i 21 meters lengde bærer dekket over auditoriet og gir plass for tekniske framføringer. Stolradene er plassert dels i amfi og dels på horisontalt gulv. Dette gir ulike bruksmuligheter for arealet. Veggene er kledt med eikespiler på underliggende akustisk demping. Dette gir gode akustiske forhold til ulike typer aktiviteter, samt et solid og elegant uttrykk.

Kantinen i skolegårdens sydvestre hjørne er kledt med tegl og er gitt et robust uttrykk. En terrasse i tilknytning til kantine og skolegård skjermer biladkomsten, og gir tydeligere adkomstforhold til skolen for elever og besøkende. Eksisterende bibliotek og hovedadkomst i eksisterende bygg har direkte kontakt til auditoriet gjennom et nytt trappeanlegg mot skolegården. Nye heiser sørger for universell tilgjengelighet til nye funksjoner.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Stiftelsen.

Holmen skole by Arkitektkontoret GASA AS

Holmen-skole-026.jpg

Holmen skole

Type
Barneskole, med spesialavdelinger for autister og multifunksjonshemmede

Sted
Bydel Vestre Aker, Bjørnveien 109, Oslo

Utført
2014 – 2018

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10.700 m2 BTA


Holmen skole er som et av 5 bygg nominert til Årets bygg 2018. 

Årets bygg skal være et prosjekt der man fremhever helheten. Vinneren skal være et forbildeprosjekt med eksempler på god byggeskikk og arkitektur. Prisen deles ut på Byggegallaen 3. april.

Holmen skole er en ny 3-parallell barneskole, og har i tillegg spesialavdeling for autister og multifunksjonshemmede. Prosjektering ble igangsatt sommeren 2014, og skolen sto ferdig til skolestart 2018. Arkitektkontoret GASA AS var kontrahert for alle faser, fra konseptutredning/skisseprosjekt til ferdigstillelse.

 Bygningsmassen er lagt mot øst og nord iht. reguleringsplanens bestemmelser. Skoleanlegget er splittet i to bygningsvolumer over terreng. Volumene sammenbindes med P-kjeller og kommunikasjonsarealer under terreng. Skoleanlegget er prosjektert i 3 etasjer, med et åpent, skrånende sydvendt landskapsamfi mellom de to bygningsvolumene. 

Skolens administrasjon, personalrom, fellesfunksjoner og spesialinnredete undervisningsrom ligger i første etasje i hovedfløyen. Hjemmeområdene ligger i 2. og 3. etasje. I det vestre bygningsvolumet ligger gymsal og spesialavdelingene. Denne organiseringen legger til rette for tydelig skille mellom hjemmeområdene og fellesfunksjoner, samtidig som fellesfunksjonene enkelt kan benyttes etter ordinær skoletid. 

Bygningsmassen er utført med tegl som gir et kompakt arkitektonisk uttrykk. Høye vindusfelt gir gode dagslysforhold i hjemmeområdene og i arbeidsrom, og gir variasjon i eksteriøret. Tegl føres inn i bygningens hovedinngang for å gi en arkitektonisk sammenheng mellom ute og inne. Fra hovedinngangen mot øst ledes man inn i et åpent allrom over tre etasjer, med resepsjon og kantine. Allrommet er tilrettelagt for ulike lærings-, møte- og kulturaktiviteter, og er skolens hjerte med direkte visuell kontakt til skolens lekeareal mot vest. 

Bygging ble igangsatt våren 2016. Prosjektet ble gjennomført som partnering-kontrakt med tett samarbeide mellom byggherre, prosjekterende og entreprenører.

 Landskapsarkitekt på prosjektet var Østengen & Bergo AS.

Fyrstikkalléen skole by Erik Fjermestad

Fyrstikkalleen_skole_01.jpg

Fyrstikkalléen skole

Type
Ungdoms- og videregående skole

Sted
Helsfyr, Oslo

Utført
2004 - 2012

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
ca 5 000 m2 eksisterende, 10 000 m2 nybygg


Arbeidet med F21 ble påbegynt i 2006, med programmering og reguleringsarbeider. Anlegget, som inneholder 8 - 13 skole samt barnehage og flerbrukshall, består av ca 5 000 m2 eksisterende bebyggelse og ca 10 000 m2 nybygg. Deler av eksisterende bebyggelse ble revet, mens den delen av bebyggelsen som sto på Byantikvarens gule liste ble rehabilitert. Byantikvaren i Oslo har deltatt konstruktivt i prosessen. Bevaringsverdig bebyggelse er bygget i perioden 1907 - 1940, og huset opprinnelig Nittedals Fyrstikkfabrikk. Den har dermed stor historisk verdi, og er et verdifullt tilskudd til den nye skolen.

Anlegget ble planlagt for ca 890 elever og ca 100 ansatte, i tillegg til 150 barn i barnehagen. Skolen inneholder, i tillegg til allmenfaglige linjer, avdelinger for media og kommunikasjon, med tilhørende filmog lydstudioer, auditorium og ulike samlingssteder for kulturaktiviteter.

Samspill mellom eksisterende og ny bebyggelse stilte strenge krav til flerfaglig prosjektering. Spesiell fokus ble lagt på tydelige framføringsveier for teknisk infrastruktur og gjenbruk av materialer fra eksisterende bygningsmasse. I tillegg stilte Byantikvaren strenge krav til håndtering av verneverdig bebyggelse og samspill med det nye.

Prosjektet hadde strenge miljømål når det gjaldt energi- og materialbruk. Anlegget er planlagt for et framtidig energibehov på 128kWh/m2*år, noe som var under forskriftskravet til denne type bygg på prosjekteringstidspunktet.

Vinduskonstruksjonene i eksisterende bygg er forbedret, men eksisterende teglvegger er uisolerte, da beregninger viste at innvendig isolering – tilpasset teglfasadene - ga liten effekt på det totale energiforbruket. Rivingstegl ble rengjort, lagret og gjenbrukt i nye konstruksjoner, noe som reduserte avfallsmengdene og bidro til det arkitektoniske uttrykket. Anlegget ble nominert til Statens byggeskikkpris i 2011

Foto: GASA & Jiri Havran.

Sundland skole by Arkitektkontoret GASA AS

Sundland skole 01.jpg

Sundland skole

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Sundland i Drammen

Utført
2015 - 2016

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
3 500 m2 BTA


Skisseprosjekt av privat barne- og ungdomsskole for 200 elever i gammelt jernbaneverksted på Sundland i Drammen. Oppgaven besto i programmering av skolen, forslag til transformasjon av eksisterende haller for å oppnå tilstrekkelig dagslys og utsyn, kommunikasjon med myndigheter og antikvar, samt vurdering av bevaring og ombygging opp mot moderne skoledrift.

Prosjektet var et innledende prosjekt for å vitalisere de gamle hallene, og å starte transformasjonen av området på Sundland fra tung industri til et boligområde med felles sentrums- og servicefunksjoner.