Barnehager

Hasselhaugen barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Hasselhaugen barnehage_01.jpg

Hasselhaug barnehage

Type
Barnehage, 3 avdelinger

Sted
Hasselhaugveien, St Hanshaugen i Oslo

Utført
2018

Oppdragsgiver
NP Bygg AS

Areal
850 m2 BRA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Omsorgsbygg Oslo KF. 

Hasselhaugen barnehage er planlagt i et eksisterende park-/skogsdrag inntil et typisk villaområde. Omgivelsene framstår som spesielt grønne med frodig skog og store grønne hager i naboområdet. Eiendommens plassering i et eksisterende parkdrag gir flotte muligheter for variert uteopphold. Barnehagen er utformet som et enkelt rektangulært volum i to etasjer. Variasjoner i takflaten bryter opp den langstrakte bygningen i størrelser som er tilpasset omgivelsene. Saltak med ulik takvinkel er satt sammen etter hverandre og skaper en dialog med den omkringliggende bebyggelsen. 

Barnehagen er planlagt for tre baser, alle med inngang fra utearealet på nedre plan. Basene er plassert i hver ende av bygget, med direkte tilknytning til fellesrom og kjøkken i midten. Det gir effektive bevegelseslinjer og enkel kommunikasjon i bygget. En gangsone i byggets lengderetning er planlagt med dobbel takhøyde for å åpne opp mellom etasjene og gi dagslys ned via vinduer i 2. etasje. Denne sonen vil fungere som lekeareal og en sone der barna kan møtes på tvers av basene. Det høye rommet vil gi luftige og spennende romforløp og bidrar til en intuitiv orientering i bygget. Alle baserom og temarom er lagt til fasaden mot syd/ vest, med utsikt mot lekearealet og parkdraget. Det er tegnet inn store vinduer for å få mest mulig dagslys inn i oppholdsrommene. Dype vinduskarmer med lav brystningshøyde vil fungere som et sted å leke og oppholde seg. Den lave brystningshøyden er også viktig for at barna skal kunne se ut av vinduene. Fasadene kles med jernvitrolbehandlet panel i malmfuru. Også innvendig ønskes det benyttet stor grad av tre, da dette gir en varm atmosfære og et godt innemiljø, samtidig som det er robust. 

Konkurranseprosjektet hadde omfattende miljømål, og er planlagt som Plusshus og Breeam-NOR klasse Excellent.

Askeveien barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Askeveien barnehage_01.jpg

Askeveien barnehage

Type
Barnehage, 3 avdelinger

Sted
Askeveien 7, Ullern i Oslo

Utført
2018

Oppdragsgiver
NP Bygg AS

Areal
500 m2 BRA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Omsorgsbygg Oslo KF. 

Bygningen er planlagt med en målestokk som ikke skiller seg vesentlig fra omkringliggende bygg.  Barnehagen er plassert i forlengelsen av eksisterende bygg i Askeveien 7 som er et eldre, staselig boligbygg omgjort til barnehage. Nybygget er plassert øst for denne, men på et nivå vesentlig lavere i terrenget. Dette bidrar til å fremheve platået med den eldre bygningen og omkringliggende trær og hageanlegg.  Den nye barnehagen er planlagt med en presis, renskåren og kompakt form, uten dominerende attributter. Målet er at bygningen skal forholde seg rolig til omgivelsenene og det mangfoldige bygningsmiljøet rundt som er uten klare stilreferanser. 

Barnehagen har tre baser og er kompakt. En del av samlingsrom/kjøkken har dobbelt takhøyde for at barnehagen skal oppleves som generøs og romslig. Det høye rommet skal også bidra til visuell kontakt mellom avdelinger på forskjellige plan. Større sammenhengende glasspartier skal sikre godt dagslys og utsyn. Horisontale vindussmyg er utvidet og formet som benker der barn og voksne kan sitte og ha kontakt med livet både på innsiden og utenfor. Bygningen er tiltenkt en markant blek rød flate. Hovedmaterialet i fasadene er gjennomfargete fiberarmerte sementplater. 

Prosjektet har omfattende miljømål, den skal være et Plusshus og Breeam-NOR sertifiseres som Very Good. 

Fryd barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Fryd-Barnehage-01.jpg

Fryd barnehage

Type
Barnehage, 90 barn

Sted
Akersveien 26, Oslo

Utført
2006 – 2010

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
1030 m2 BTA


Arbeidene med Fryd barnehage ble påbegynt i 2006 i form av en mulighetsstudie og påfølgende omregulering av eiendommen. På tomten var det en bevaringsverdig steinkjeller, delvis under terreng. Det var spesielle krav om istandsetting og eksponering av denne kjelleren. Tomtens areal er begrenset og romprogrammet ble i den videre prosjekteringen fordelt på to etasjer, og plassert oppå steinkjelleren for å oppnå maksimalt område for utelek.

Det er gitt plass til 90 barn i bygget. Barna er fordelt i de to etasjene uten oppdeling i avdelinger. Felles grovgarderobe er plassert ved inngang i 1. etasje. Hver etasje har egen tørrgarderobe og kjøkkenavdeling. Lekearealene er delt opp i et stort fellesareal med fasade mot syd og lekeplass, samt mindre grupperom og verksteder på motsatt side. Planløsning for lekearealer er tilnærmet lik i begge etasjer. Foruten et mottaksrom/kontor nær inngangen i 1 etasje er administrasjonen samlet i 2. etasje med arbeidsrom, styrers kontor og personalrom. Personalgarderober og teknisk rom er lagt til kjeller, bak den restaurerte steinkjelleren. Steinkjelleren er en attraksjon og benyttes til eventyrstunder for barna.

Kunstprosjektet for Oslo kommunes kunstordning ved Kulturetaten heter ”Norske eventyr” og er utformet av kunstneren Gisle Harr. Prosjektet omfatter blant annet små eventyrfigurer i steinkjelleren.

Tomten har en stigning på 3 meter fra adkomstport og opp til hovedinngang. En sammenhengende rampe fra porten opp til inngangen gir adkomst til de forskjellige nivåene i lekeplassen. Rampen er dekorert og utformet som en del av lekeplassens aktiviteter.

Barnehagen ble nominert til Statens byggeskikkspris i 2013.

Foto: GASA & Gisle Harr

Sognsveien barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Sognsveien-barnehage-01.jpg

Sognsveien barnehage

Type
Barnehage, 8 avdelinger

Sted
Bydel Nordre Aker, Sognsveien 13, Ullevål hageby i Oslo

Utført
2006 – 2008

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
1750 m2 BTA


Barnehage med 8 avdelinger fordelt på 2 etasjer. Bygningen er plassert inn mot en fjellskjæring og har utgang direkte til terreng fra begge etasjer. Gangarealene som forbinder alle avdelingene er utformet som en ”aktivitetsgate” og har fellesfunksjoner utover det å være en korridor.  Avdelingene i 1. etasje har direkte forbindelse til denne sonen fra sine garderober. Arealene er felles for alle avdelingene i bygget og nås fra 2. etasje via trapp/heis uten lange ganglinjer.  De felles sonene er også forbundet visuelt med vertikal åpenhet. 1. etasje er organisert med egne volumer for hver avdeling som strekker seg som fingre ut fra hovedvolumet. Mellom disse volumene dannes det private uterom, og takene på de lave volumene er tilgjengelige som takterrasser fra 2. etasje.

Begge etasjene har privatiserte utearealer i tilknytning til avdelingene slik atlekearealene kan differensieres i forhold til barnas alder og individuelle behov. Lekeplassen på nederste plan er romslig. Den er utformet og tilrettelagt for lek og utfordringer som passer de eldre barna. Her er det etablert soner og plasser for forskjellig type lek og opphold, fra de private rommene mellom paviljongene til større og sammenhengende områder. Det tidligere flate området på tomten er stedvis omgjort til kupert terreng der grovmotorikken kan trenes opp, noe som også reduserer behovet for lekeapparater.

Prosjektet ble tildelt Oslo Bys Arkitekturpris 2009.

Foto: GASA & Jiri Havran.

Nordtvet barnehage by Erik Fjermestad

Nordtvet barnehage 01.jpg

Nordtvet barnehage

Type
Barnehage, 6 avdelinger

Sted
Nordvet, bydel Grorud i Oslo

Utført
2014

Oppdragsgiver
Trygge barnehage

Areal
1280 m2 BTA


Oslo Kommune ønsket avtale om oppføring og drift av en gårdsbarnehage ved Nordtvet gård i bydel Grorud. Løsningsforslaget ble utarbeidet for Trygge Barnehager.

Det ble prosjekt en seksavdelings barnehage for 108 barn. Nærheten til gårdsanlegget og gjeldende regulering var bestemmende for løsningen som ble en rektangulær saltaksbygning med klare referanser til tradisjonelle låvebygg.

Den regulære formen var brutt opp med små overdekkede ”lommer” og atrier. Disse ga rom for skjermet uteopphold, utesoveplasser, overdekkede inngangspartier og luftebalkonger. Uteområdet ble tilrettelagt med ulike rom og varierte lekemuligheter inndelt i soner med ulik karakter og bruk. Det ble avsatt arealer for dyrkning og husdyrhold.

Ulike miljøtiltak var innarbeidet for å sikre et lavt energibehov og redusert klimabelastning. Tiltakene var i stor grad synliggjort og det ble tilrettelagt for at barna skulle ta del i og forstå prinsippene bak sortering, resirkulering og gjenvinning av det avfallet barnehagen produserer.

Holmenveien barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Holmenveien_barnehage_05_ToveLauluten.jpg

Holmenveien barnehage

Type
Barnehage, 13 avdelinger

Sted
Bydel Vestre Aker, Holmenveien 19, Oslo

Utført
2012 - 2015

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
2.000 m2 BTA nybygg, 490 m2 eksisterende bygg


Holmenveien barnhage

Totalentreprisekonkurranse utarbeidet og vunnet i samarbeid med Nordic - Office of Architecture AS og entreprenørfirmaet MT Højgaard Norge AS. Den eksisterende, bevaringsverdige sveitservillaen er totalrehabilitert, og omarbeidet planmessig for å gi plass til 2 avdelinger. I tillegg er det oppført et nytt bygg som inneholder 11 avdelinger samt administrativt areal. Totalt rommer barnehagen 13 avdelinger. Nytt bygg er lokalisert langs byggegrensen i vest, og arealene er i hovedsak fordelt på to etasjer. Administrasjonsarealer er plassert i tredje etasje mot nord. Bygget trapper seg i høyde fra syd opp mot nord. Maksimal byggehøyde er i henhold til gjeldende regulering, men det er valgt å ikke utnytte hele det regulerte byggeområdet for å kunne gi maksimalt med plass til utelekeareal. Eksisterende bevaringsverdig hage på tomtens sydside er opprettholdt med frodig vegetasjon og benyttes som lekeareal. Uteareal mellom nybygg og sveitservilla er opparbeidet med lekeapparater og med ulike overflatematerialer.

Nybygget er utført som modulbygg, med krav om passivhus-standard. Begge bygg er prosjektert som Very Good i henhold til Breeam-sertifisering, og BIM-prosjektering var en del av leveransen. Bygget ble tatt i bruk høsten 2015.

Foto: GASA & Tove Lauluten / Nordic Office of Architecture