Plan og regulering

Frysja skole by Arkitektkontoret GASA AS


Frysja 07.jpg

Frysja skole - detaljregulering

Type
Barneskole med tilhørende torg/allmenning, grøntdrag og infrastruktur

Sted
Frysjaveien 31, Nordre Aker i Oslo

Utført
Påbegynt 2017

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
29 500 m2 planområde, 8 400 m2 BTA B4- skole

Oslo kommune kjøpte i 2017 Frysjaveien 31 for å tilrettelegge for ny barneskole på Frysja. Det planlegges opp mot 2000 nye boliger i den nye Frysja-bydelen. Skolen skal etableres som en ny barneskole med fire paralleller og flerbrukshall, for 840 elever.

Skoletomten ligger naturskjønt og attraktivt til med Akerselva og grøntdrag mot syd og øst. Nord for skoletomten planlegges det et bydelstorg og allmenning som munner ut i broer for gående og syklende over Akerselva. Skolebygget har form som en L og er plassert mot nord, slik at bygget tar opp i seg tomtens terrengfall og omfavner det sydvendte utearealet. Skolen er skissert med volumer i ulike høyder og det legges til rette for uteoppholdsarealer på de ulike takflatene.

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert for å planlegge den nye skolen og omregulere området. Østengen & Bergo AS er landskapsarkitekter i planprosjektet.


Vestli skole by Arkitektkontoret GASA AS

Vestli skole_01.jpg

Vestli skole

Type
Barneskole

Sted
Vestli Oslo

Utført
2015 - pågår

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 800 m2 BTA


Vestli skole og flerbrukshall er en ny 4-parallell 1-7 skole for 840 elever, i tillegg til arealer for en spesialklasse. Gamle Vestli barneskole skal rives og ny skole plasseres på eksisterende skoletomt. Prosjektering ble igangsatt våren 2015, og skolen skal stå ferdig til mot slutten av 2020. Arkitektkontoret GASA AS har gjennomført regulering, programmering, forprosjekt, anbud for totalentreprise og byggesak. Bjørbekk & Lindheim AS har vært landskapsarkitekter.

Skolen planlegges som en 4-parallell barneskole (B4) etter Utdanningsetatens standardprogram for skolebygg. Bygget skal utformes som passivhus og lavenergibygg i henhold til krav for yrkesbygg. 

Vestlitorget nord for skolen har vært et av bydel Stovners satsningsområder i Groruddalssatsningen. Som del av arbeidet er det gjennomført en regulering av adkomst- og parkeringsarealene til senteret og skolen, for å bedre skoleveien og gi et kvalitativt bedre offentlig rom. Adkomst skal opparbeides i henhold til regulering. 

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert videre for gjennomføringsfasen, med Veidekke som totalentreprenør.

Husabøryggen boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Husabøryggen boliger_01x_Sindre Ellingsen.jpg

Husabøryggen boliger

Type
Boliganlegg, 30 leiligheter

Sted
Husabøryggen, Stavanger

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Front Bygg Stavanger AS

Areal
3 700 m2 BTA


30 etableringsboliger med krav til fleksibiltet, tilgjengelighet og miljø. Husbankens kvalitetskrav til grunnlån skulle ligge til grunn for prosjektet. Fleksible leiligheter ble organisert i rekker langs boligfeltets yttergrenser. Grepet muliggjorde et stort, sammenhengende uteområde midt i anlegget hvor det ble lagt til rette for fellesskap og varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Det ble etablert åpninger i husrekkene for fysisk og visuell kontakt med det omkringliggende landskapet. Ulike leilighetsstørrelser ble satt sammen til en variert bebyggelsesstruktur med etasjesprang innbyrdes i rekkene. 

Prosjektet ble utført som en totalentreprisekonkurranse i samarbeid med Askim og Lantto Arkitekter AS, og Front Bygg Stavanger AS, og ble videreført som detaljregulering og byggesak. 

Alle foto: Sindre Ellingsen

Bondistranda bolig by Arkitektkontoret GASA AS

Bondistranda-01.jpg

Bondistranda bolig

Type
Boliger

Sted
Bondistranda i Asker

Utført
2004 - 2014

Oppdragsgiver
Bondistranda Utvikling AS (Asker og Bærum Boligbyggelag og PEAB Eiendomsutvikling)

Areal
T-BRA ca. 25.500 m2, 208 leiligheter


Arkitektkontoret GASA AS har vært involvert i alle faser av utviklingen av boligprosjektet Bondistranda. Det er utarbeidet en detaljert reguleringsplan for området langs den østre bredden av Bondivann i Asker. Planområdet er ca. 86 daa, og inkluderer eksisterende småhusbebyggelse og verneverdig småhusmiljø, felles grøntområder og naturvernområder langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på 48 daa for 208 boliger i blokkbebyggelse.

Omsorgsboliger er innpasset i en av boligblokkene i boligprosjektet. Huset er i 3 etasjer og tilpasset en gruppe lettere psykisk utviklingshemmede ungdommer med tilsynsbehov. I tillegg til 11 leiligheter har kommunen en felles omsorgsbase. Boliggruppen er planlagt på initiativ fra foreldrene, og i samarbeid med Asker kommune og utbyggeren, Bondistranda Utvikling AS.

Miljøstrategien for utbyggingen er nedfelt i et miljøprogram utarbeidet av Arkitektkontoret GASA AS. På bakgrunn av dette er det prosjektert en energieffektiv bebyggelse, med variasjon i boligtyper, volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk. Prinsippene for universell utforming ble lagt til grunn.

Bebyggelsen og uteområdene er skjermet mot støy fra Røykenveien ved at lamellblokker på garasjekjellere er lagt i tre tun opp mot veien i øst. Bebyggelsen åpner seg ned mot Bondivann i vest, med en oppbrutt rekke av mindre bygningsvolumer utformet som punkthus. Den åpne strukturen mot vest gir lamellhusene bak utsyn ned til vannet og bryggene.

Bondistranda byggetrinn 1 ble nominert til Årets Bygg 2012. Juryen uttalteat dette boligprosjektet er et forbilledlig eksempel på positiv stedsutvikling, og et eksempel på god byggeskikk og arkitektur.

Foto: GASA & Jiri Havran.

Sagtomta - Boliger på Mysen by Arkitektkontoret GASA AS

Sagtomta_Mysen_02.jpg

Sagtomta - Boliger på Mysen

Type
Boliger og næring

Sted
Sagtomta, Mysen sentrum

Utført
2016 - 2017

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
40 000 m2 (planområdet)


Parallelloppdrag om boliger og næringsarealer på Sagtomta, sentralt i  Mysen sentrum. Prosjekter besto av 6 delområder, hvorav det ene delområdet med ca. 58 + 33 leiligheter og næringsarealer på gateplan ble uttegnet detaljert.

Mysen er en sjarmerende småby med utbredt bruk av teglbebyggelse i 3 - 4 etasjer. Strukturen i byen består av kvartaler som ikke er komplett utbygde, det er ledige tomter og karakteristiske smug mellom husene. Prosjektet ble utformet med  en klar idé om å tilpasse seg byens skala og materialbruk, og forholdsvis lave volumer i tegl ble anlagt langs gatene for å kompletterte kvartalsstukturen. Inne i kvartalene ble det foreslått et sammenhengende grønt uteområde som strakk seg gjennom alle kvartalene i prosjektområdet. Det ble foreslått noen høyere tårn med annen type materialbruk inne i kvartalene, tilbaketrukket fra gaten og langs et sammenhengende grøntområdet. Slik var det mulig å oppnå en god kapasitet på prosjektet, men samtidig ta hensyn til skalaen og strukturen i den eksisterende byen.

Prosjektet inneholdt også et parkområde. Prosjektet ble utført i samarbeid med landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS. Prosjektet vant konkurransen, og detaljregulering av første byggefelt i planområdet er gjennomført av Arkitektkontoret GASA AS.

Fyrstikkalléen skole by Erik Fjermestad

Fyrstikkalleen_skole_01.jpg

Fyrstikkalléen skole

Type
Ungdoms- og videregående skole

Sted
Helsfyr, Oslo

Utført
2004 - 2012

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
ca 5 000 m2 eksisterende, 10 000 m2 nybygg


Arbeidet med F21 ble påbegynt i 2006, med programmering og reguleringsarbeider. Anlegget, som inneholder 8 - 13 skole samt barnehage og flerbrukshall, består av ca 5 000 m2 eksisterende bebyggelse og ca 10 000 m2 nybygg. Deler av eksisterende bebyggelse ble revet, mens den delen av bebyggelsen som sto på Byantikvarens gule liste ble rehabilitert. Byantikvaren i Oslo har deltatt konstruktivt i prosessen. Bevaringsverdig bebyggelse er bygget i perioden 1907 - 1940, og huset opprinnelig Nittedals Fyrstikkfabrikk. Den har dermed stor historisk verdi, og er et verdifullt tilskudd til den nye skolen.

Anlegget ble planlagt for ca 890 elever og ca 100 ansatte, i tillegg til 150 barn i barnehagen. Skolen inneholder, i tillegg til allmenfaglige linjer, avdelinger for media og kommunikasjon, med tilhørende filmog lydstudioer, auditorium og ulike samlingssteder for kulturaktiviteter.

Samspill mellom eksisterende og ny bebyggelse stilte strenge krav til flerfaglig prosjektering. Spesiell fokus ble lagt på tydelige framføringsveier for teknisk infrastruktur og gjenbruk av materialer fra eksisterende bygningsmasse. I tillegg stilte Byantikvaren strenge krav til håndtering av verneverdig bebyggelse og samspill med det nye.

Prosjektet hadde strenge miljømål når det gjaldt energi- og materialbruk. Anlegget er planlagt for et framtidig energibehov på 128kWh/m2*år, noe som var under forskriftskravet til denne type bygg på prosjekteringstidspunktet.

Vinduskonstruksjonene i eksisterende bygg er forbedret, men eksisterende teglvegger er uisolerte, da beregninger viste at innvendig isolering – tilpasset teglfasadene - ga liten effekt på det totale energiforbruket. Rivingstegl ble rengjort, lagret og gjenbrukt i nye konstruksjoner, noe som reduserte avfallsmengdene og bidro til det arkitektoniske uttrykket. Anlegget ble nominert til Statens byggeskikkpris i 2011

Foto: GASA & Jiri Havran.

Jegerveien by Erik Fjermestad

Jegerveien 01.jpg

Jegerveien - Boliger i Oslo

Type
Boliger og detaljregulering

Sted
Jegerveien 5 - Slemdal i Oslo

Utført
2014 - 2017

Oppdragsgiver
Solon Eiendom AS

Areal
3600 m2 BRA - 5 tomannsboliger og 15 rekkehus
1400 m2 BRA under terreng


Tomannsbolig- og rekkehusområde med underjordisk parkeringsanlegg på Slemdal i Oslo.

Området er regulert fra småhusplan til enhetlig boligområde. Det er også regulert inn ny kjørevei fra Slemdalsveien til Brantenborgveien. Eiendommen har en tilbaketrukket og skjermet beliggenhet samtidig som den ligger sydvendt. Friområdene langs Sognsvannsbekken, kun noen hundre meter unna, tar deg videre innover Nordmarka.

Kvaliteter som er vektlagt i utviklingen av prosjektet er:

  • Felles garasjekjeller som sikrer et bilfritt bomiljø
  • Høy arkitektonisk kvalitet på fasader og utomhusanlegg
  • Funksjonelle planløsninger tilpasset barnefamilier
  • Skjermede private utearealer samt store felles leke- og oppholdsarealer 

Foto/Illustrasjoner: Solon Eiendom AS

Kunstnerlia bolig by Arkitektkontoret GASA AS

Kunstnerlia-bolig-01.jpg

Kunstnerlia bolig

Type
Bolig og regulering

Sted
Asker

Utført
2014 - pågår

Oppdragsgiver
ABBL

Areal
7 500 - 8 000 m2 BRA fordelt på 105 boliger


Et svært bratt og smalt område mellom Røykenveien og nordøstre bredde av Bondivann. Planområdet inngår i aksen fra Asker sentrum og ned til Nordre Gullhella som kommunen i sin planstrategi betegner som aksen for sentrumsnær boligutvikling.

Fase 1: Utarbeidelse av et illustrert innspill til KP for Asker 2014-2026, der oppdragsgiver søkte om konvertering fra LNF-område til byggeområde for boliger. Kapasitetsanalyse / mulighetsstudie med alternative utbyggingsmønstre, illustrert med enkle 2D og 3D konseptskisser.

Fase 2: Detaljregulering med oppstartsmøte i januar 2014. Planområdet er ca. 25 daa, som omfatter en eksisterende kunstnerbolig, verneverdige naturområder, bl.a. i strandsonen langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på ca.13 daa. Det forutsettes høy utnyttelse og en konsentrasjon av bebyggelsen som gjør at halvparten av planområde kan avsettes til hensynssoner for bevaring av eksisterende vegetasjon og biologisk mangfold. Utarbeidelse av miljøprogram inngår i planarbeidet.