Frysja skole by Arkitektkontoret GASA AS


Frysja 07.jpg

Frysja skole - detaljregulering

Type
Barneskole med tilhørende torg/allmenning, grøntdrag og infrastruktur

Sted
Frysjaveien 31, Nordre Aker i Oslo

Utført
Påbegynt 2017

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
29 500 m2 planområde, 8 400 m2 BTA B4- skole

Oslo kommune kjøpte i 2017 Frysjaveien 31 for å tilrettelegge for ny barneskole på Frysja. Det planlegges opp mot 2000 nye boliger i den nye Frysja-bydelen. Skolen skal etableres som en ny barneskole med fire paralleller og flerbrukshall, for 840 elever.

Skoletomten ligger naturskjønt og attraktivt til med Akerselva og grøntdrag mot syd og øst. Nord for skoletomten planlegges det et bydelstorg og allmenning som munner ut i broer for gående og syklende over Akerselva. Skolebygget har form som en L og er plassert mot nord, slik at bygget tar opp i seg tomtens terrengfall og omfavner det sydvendte utearealet. Skolen er skissert med volumer i ulike høyder og det legges til rette for uteoppholdsarealer på de ulike takflatene.

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert for å planlegge den nye skolen og omregulere området. Østengen & Bergo AS er landskapsarkitekter i planprosjektet.


Perleporten boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Perleporten_01.JPG

Perleporten boliger

Type
Boliganlegg, 50 leiligheter

Sted
Asker sentrum

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Perleporten Asker AS

Areal
3 700 m2 BTA


Deltakelse i parallelloppdrag om utbyggingskonsept for en sentrumsnær tomt i Asker 2017. 

En utfordrende oppgave som omfattet en rekke problemstillinger knyttet til områdets beliggenhet nær tung infrastruktur (vei og jernbane) og i overgangen mellom sentrum og periferi.  

I konkurransen foreslo GASA en bebyggelse satt sammen av klyngehus som gjorde det mulig å ta hensyn til småhusenes skala og samtidig ivareta de forventninger om fortetting som følger av en beliggenhet nær et kollektivknutepunkt. 

Prinsippet med at alle leilighetene har fasader i flere retninger gjør at husgruppene kan tilpasses ulike sol, adkomst og utsiktsforhold. I tillegg tillater konseptet at hver enkelt boligstamme kan tilpasses høydemessig i forhold til topografi og naboskap. Alle disse mulighetene ble utforsket i forslaget, og resultatet ble et prosjekt med stor formal variasjon.

Med referanse til prosjektets navn «Perleporten», ble det foreslått å knytte de enkelte husklyngenes trappehus sammen via en gjennomgående offentlig gangsti. Den sentrale gangstien skulle sikre en god forbindelse innover mot sentrum og utover mot omkringliggende bolig- og rekreasjonsområder. 

Landskapsarkitekt på prosjektet var Østengen & Bergo AS.

 

 

Haraldrud gjenbruksstasjon by Arkitektkontoret GASA AS

Haraldrud gjenbruksstasjon_01.jpg

Type
Gjenbruksstasjon

Sted
Haraldrudveien 31, Groruddalen i Oslo

Utført
2005 - 2007

Oppdragsgiver
Onyx Norge AS/Veolia/Norsk Gjenvinning

Areal
28 000 m2


1. premie i innbudt konkurranse om overdekking og utbygging av sentralanlegg for avfallsgjenvinning. Bygget sto ferdig i 2007 og preger omgivelsene ved sin store grønne takflate, dekket med sedum. Vertikale fasadelameller presser luft utenfra og inn i anlegget og sørger for naturlig ventilasjon. Bygningen har fått mye internasjonal oppmerksomhet og er tildelt flere utmerkelser, bl. a. Scandinavian Green Roof Award. 

Vestli skole by Arkitektkontoret GASA AS

Vestli skole_01.jpg

Vestli skole

Type
Barneskole

Sted
Vestli Oslo

Utført
2015 - pågår

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 800 m2 BTA


Vestli skole og flerbrukshall er en ny 4-parallell 1-7 skole for 840 elever, i tillegg til arealer for en spesialklasse. Gamle Vestli barneskole skal rives og ny skole plasseres på eksisterende skoletomt. Prosjektering ble igangsatt våren 2015, og skolen skal stå ferdig til mot slutten av 2020. Arkitektkontoret GASA AS har gjennomført regulering, programmering, forprosjekt, anbud for totalentreprise og byggesak. Bjørbekk & Lindheim AS har vært landskapsarkitekter.

Skolen planlegges som en 4-parallell barneskole (B4) etter Utdanningsetatens standardprogram for skolebygg. Bygget skal utformes som passivhus og lavenergibygg i henhold til krav for yrkesbygg. 

Vestlitorget nord for skolen har vært et av bydel Stovners satsningsområder i Groruddalssatsningen. Som del av arbeidet er det gjennomført en regulering av adkomst- og parkeringsarealene til senteret og skolen, for å bedre skoleveien og gi et kvalitativt bedre offentlig rom. Adkomst skal opparbeides i henhold til regulering. 

Arkitektkontoret GASA AS er engasjert videre for gjennomføringsfasen, med Veidekke som totalentreprenør.

Majorstuen skole by Arkitektkontoret GASA AS

Majorstuen-skole-01-Jiri-Havran.jpg

Majorstuen skole

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Bogstadveien 74,Bydel Frogner, Oslo

Utført
2007 - 2014

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
Totalrehabilitering / ombygging av 11 500 m2 BTA


Majorstuen skole er ombygget og omstrukturert slik at den er mer tilpasset moderne pedagogikk. Intensjonen har vært å skape en åpen og oversiktlig skole i eksisterende struktur. Skolen er oppgradert til ny teknisk standard, har fått ny hovedinngang og er tilrettelagt slik at den er universelt tilgjengelig for alle.

Utgangspunktet for prosjektet er Standardprogrammet til Utdanningsetaten fra 2010, og dette er skreddersydd for 960 elever.  Spesielt for Majorstuen skole er fokus på musikk, og klasser med særskilte musikk-talenter har fått egne musikkrom og utvidet musikkavdeling.

Arbeidet med Majorstuen skole har omfattet flere mulighetsstudier, skisse-, for- og detaljprosjektering, brukermøter, AMU-behandling, søknader og oppfølging mot Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten og Bydel Frogner, samt kontakt med Byantikvar vedrørende antikvariske forhold. I byggefasen hadde vi i stor grad ansvar for flerfaglig oppfølging og kontroll.

I tillegg til prosjektering av Majorstuen skole har vi som del av dette prosjektet vært ansvarlig søker for midlertidig skole på Skøyen skole, og flytting av VM-paviljongen fra Victoria terrasse til Colosseum torg. Omstrukturering av Colosseum torg og ny paviljong har muliggjort ny hovedadkomst til skolen.

Foto av Jiri Havran og GASA.

Husabøryggen boliger by Arkitektkontoret GASA AS

Husabøryggen boliger_01x_Sindre Ellingsen.jpg

Husabøryggen boliger

Type
Boliganlegg, 30 leiligheter

Sted
Husabøryggen, Stavanger

Utført
2015 - 2017

Oppdragsgiver
Front Bygg Stavanger AS

Areal
3 700 m2 BTA


30 etableringsboliger med krav til fleksibiltet, tilgjengelighet og miljø. Husbankens kvalitetskrav til grunnlån skulle ligge til grunn for prosjektet. Fleksible leiligheter ble organisert i rekker langs boligfeltets yttergrenser. Grepet muliggjorde et stort, sammenhengende uteområde midt i anlegget hvor det ble lagt til rette for fellesskap og varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Det ble etablert åpninger i husrekkene for fysisk og visuell kontakt med det omkringliggende landskapet. Ulike leilighetsstørrelser ble satt sammen til en variert bebyggelsesstruktur med etasjesprang innbyrdes i rekkene. 

Prosjektet ble utført som en totalentreprisekonkurranse i samarbeid med Askim og Lantto Arkitekter AS, og Front Bygg Stavanger AS, og ble videreført som detaljregulering og byggesak. 

Alle foto: Sindre Ellingsen

Tvedestrand videregående skole by Arkitektkontoret GASA AS

Tvedestrand-videregående_skole_01.jpg

Tvedestrand videregående skole

Type
Videregående skole med flerbrukshall og utendørs idrettsanlegg

Sted
Tvedestrand

Utført
2016

Oppdragsgiver
BRG AS

Areal
20 000 m2 BTA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag i samarbeid med Filter Arkitekter AS og Grindaker AS.

Prosjektet viser ny videregående skole i Tvedestrand med flerbrukshall og utendørs idrettsanlegg. Skolen rommer studiespesialisering, spesialavdeling, idrettsfag, helse- og oppvekst, bygg- og anleggsteknikk og naturbruk. Skolen er for 668 elever og 140 ansatte, og er ca. 20 000 m2 BTA.Utomhusanlegget rommer verkstedsgård for naturbruk og bygg- anlegg, friidrettsbaner, fotballbane, beachvolleyballbaner og skateanlegg.

Hasselhaugen barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Hasselhaugen barnehage_01.jpg

Hasselhaug barnehage

Type
Barnehage, 3 avdelinger

Sted
Hasselhaugveien, St Hanshaugen i Oslo

Utført
2018

Oppdragsgiver
NP Bygg AS

Areal
850 m2 BRA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Omsorgsbygg Oslo KF. 

Hasselhaugen barnehage er planlagt i et eksisterende park-/skogsdrag inntil et typisk villaområde. Omgivelsene framstår som spesielt grønne med frodig skog og store grønne hager i naboområdet. Eiendommens plassering i et eksisterende parkdrag gir flotte muligheter for variert uteopphold. Barnehagen er utformet som et enkelt rektangulært volum i to etasjer. Variasjoner i takflaten bryter opp den langstrakte bygningen i størrelser som er tilpasset omgivelsene. Saltak med ulik takvinkel er satt sammen etter hverandre og skaper en dialog med den omkringliggende bebyggelsen. 

Barnehagen er planlagt for tre baser, alle med inngang fra utearealet på nedre plan. Basene er plassert i hver ende av bygget, med direkte tilknytning til fellesrom og kjøkken i midten. Det gir effektive bevegelseslinjer og enkel kommunikasjon i bygget. En gangsone i byggets lengderetning er planlagt med dobbel takhøyde for å åpne opp mellom etasjene og gi dagslys ned via vinduer i 2. etasje. Denne sonen vil fungere som lekeareal og en sone der barna kan møtes på tvers av basene. Det høye rommet vil gi luftige og spennende romforløp og bidrar til en intuitiv orientering i bygget. Alle baserom og temarom er lagt til fasaden mot syd/ vest, med utsikt mot lekearealet og parkdraget. Det er tegnet inn store vinduer for å få mest mulig dagslys inn i oppholdsrommene. Dype vinduskarmer med lav brystningshøyde vil fungere som et sted å leke og oppholde seg. Den lave brystningshøyden er også viktig for at barna skal kunne se ut av vinduene. Fasadene kles med jernvitrolbehandlet panel i malmfuru. Også innvendig ønskes det benyttet stor grad av tre, da dette gir en varm atmosfære og et godt innemiljø, samtidig som det er robust. 

Konkurranseprosjektet hadde omfattende miljømål, og er planlagt som Plusshus og Breeam-NOR klasse Excellent.

Askeveien barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Askeveien barnehage_01.jpg

Askeveien barnehage

Type
Barnehage, 3 avdelinger

Sted
Askeveien 7, Ullern i Oslo

Utført
2018

Oppdragsgiver
NP Bygg AS

Areal
500 m2 BRA


Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Omsorgsbygg Oslo KF. 

Bygningen er planlagt med en målestokk som ikke skiller seg vesentlig fra omkringliggende bygg.  Barnehagen er plassert i forlengelsen av eksisterende bygg i Askeveien 7 som er et eldre, staselig boligbygg omgjort til barnehage. Nybygget er plassert øst for denne, men på et nivå vesentlig lavere i terrenget. Dette bidrar til å fremheve platået med den eldre bygningen og omkringliggende trær og hageanlegg.  Den nye barnehagen er planlagt med en presis, renskåren og kompakt form, uten dominerende attributter. Målet er at bygningen skal forholde seg rolig til omgivelsenene og det mangfoldige bygningsmiljøet rundt som er uten klare stilreferanser. 

Barnehagen har tre baser og er kompakt. En del av samlingsrom/kjøkken har dobbelt takhøyde for at barnehagen skal oppleves som generøs og romslig. Det høye rommet skal også bidra til visuell kontakt mellom avdelinger på forskjellige plan. Større sammenhengende glasspartier skal sikre godt dagslys og utsyn. Horisontale vindussmyg er utvidet og formet som benker der barn og voksne kan sitte og ha kontakt med livet både på innsiden og utenfor. Bygningen er tiltenkt en markant blek rød flate. Hovedmaterialet i fasadene er gjennomfargete fiberarmerte sementplater. 

Prosjektet har omfattende miljømål, den skal være et Plusshus og Breeam-NOR sertifiseres som Very Good. 

Pilestredet Park by Arkitektkontoret GASA AS

Pilestredet-Park-01.jpg

Pilestredet Park

Type
Boliger og næring

Sted
Bydel St. Hanshaugen, Pilestredet park, Oslo

Utført
2000 - 2007

Oppdragsgiver
Skanska Eiendom AS

Areal
T550 leiligheter og 1.500 m2 BTA næring


På Rikshospitalets tidligere eiendommer er det utviklet et sammensatt byområde med boliger, utdanningsinstitusjoner og næringsvirksomhet.  Arkitektkontoret GASA AS og Lund & Slaatto Bolig AS deltok i prosjekteringen av til sammen ca. 550 boliger for Selmer Bolig AS og OBOS.

Arkitektkontoret GASA AS har hatt delansvar for en rekke av feltene i området, med et særskilt ansvar for miljøoppfølging og -rapportering i prosjekteringsgruppen. Arkitektkontoret GASA AS har også hatt ansvaret for å implementere Statsbyggs Miljøoppfølgingsprogram i felt H, B og C på Pilestredet Park. I tillegg har vi hatt hovedansvaret for prosjektering og oppfølging av felt H og felt K1/K2.

Pilestredet Park er et av Norges største miljøprosjekter, og prosjektet har mottatt forskningsmidler fra bl.a. EUs 5. rammeprogram. Arkitektkontoret GASA AS har blitt tildelt priser for våre arbeider med dette prosjektet: Oslo Bys Arkitekturpris 2005, Statens byggeskikkspris 2007 og Glassbjørnen (nasjonal miljøpris ) i 2007.

 

MILJØTILTAK:

Reduksjon av byggeavfall: Gjenbruk av materialer, miljøvennlig riving og ombruk av bygningsmasse

Grønne arealer: Grønne tak og lokal overvannshåndtering

Vann: Oppsamling av regnvann, overvannshåndtering og vannbesparende utstyr

Godt innemiljø: Rent bygg

Areal og transport: Kollektivtrafikk og bildeling / reduksjon avparkeringsdekning.

Avfall og avløp: Kompostering og kildesortering

Ruseløkka skole by Arkitektkontoret GASA AS

Ruseløkka skole 01.jpg

Ruseløkka skole i Oslo

Type
Barne- og ungdomsskole

Sted
Ruseløkka i Oslo sentrum

Utført
2015-2020

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10 300 m2 BTA


Ruseløkka skole er nytt forbildeprosjekt i FutureBuilt.

https://www.futurebuilt.no/Nyheter#

Prosjektet omfatter ny barne- og ungdomsskole på Ruseløkka i Oslo. Eksisterende bygninger på eiendommen er vedtatt revet og skal erstattes av nybygg. Eksisterende skole står ikke på Byantikvarens gule liste og er ikke oppført i verneplanen for Osloskolene.

Dagens skolekapasitet skal opprettholdes som en barneskole med to klasserekker og ungdomsskole med tre klasserekker, planlagt for 690 elever. Nytt skolebygg sikrer at standard kravspesifikasjon for skoleanlegg, med programmerte tilleggsarealer, ivaretas.

Nytt skolebygg skal oppføres langs Løkkeveien. I det nye prosjektet reetableres muren mot Løkkeveien som en base/sokkel for det nye skolebygget. Den reetablerte muren blir dermed en tydelig og viktig del av det nye skoleanleggets arkitektoniske uttrykk og bidrar til at de vernede, historiske elementene forsterkes og videreføres.

Mot krysset Løkkeveien-Ruseløkkveien opprettes det en ny forbindelse i form av et trappeamfi mellom øvre og nedre skolegård. Historisk var dette den opprinnelige adkomsten til skolen, med en rampe opp til det opphevede uterommet. Ved å reetablere denne adkomsten blir noe av historien om skolen tilbakeført. Det nye trappeamfiet vil kunne fungere som et offentlig torg og en møteplass i nærmiljøet.Byggets plassering medfører at det etableres et solrikt og støyskjermet uteareal på øvre skolegårdsnivå mellom nybygget og Cort Adelers gate 30. Skolegården vil framstå som et attraktivt og tilgjengelig areal for bydelen.

Skolens hovedvolum utføres i tegl, med referanse til det fredede bygget i Cort Adelers gate 30. Skoleanlegget gis på denne måten en arkitektonisk identitet som skiller det fra omkringliggende bebyggelse. Det vurderes om tegl fra eksisterende bygninger kan gjenbrukes i det nye skoleanlegget. Anlegget prosjekteres med grønt tak med solceller og integrerte solcellefasader. Bygget skal tilfredsstille krav til passivhus.

Skolens funksjoner er fordelt på 7 etasjer, hvorav 6 etasjer ligger over terreng. Første og andre etasje er trukket fram mot Løkkeveien. Andre etasje har en større grad av åpenhet enn øvrige etasjer, og annonserer deler av skolens fellesarealer mot byen. Toppetasjen er trukket tilbake fra gaten og gitt et transparent uttrykk. Denne etasjen inneholder felles skolefunksjoner og en felles takterrasse med uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nærmiljøet utenom skoletiden.

 

 

 

 

 

Fryd barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Fryd-Barnehage-01.jpg

Fryd barnehage

Type
Barnehage, 90 barn

Sted
Akersveien 26, Oslo

Utført
2006 – 2010

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
1030 m2 BTA


Arbeidene med Fryd barnehage ble påbegynt i 2006 i form av en mulighetsstudie og påfølgende omregulering av eiendommen. På tomten var det en bevaringsverdig steinkjeller, delvis under terreng. Det var spesielle krav om istandsetting og eksponering av denne kjelleren. Tomtens areal er begrenset og romprogrammet ble i den videre prosjekteringen fordelt på to etasjer, og plassert oppå steinkjelleren for å oppnå maksimalt område for utelek.

Det er gitt plass til 90 barn i bygget. Barna er fordelt i de to etasjene uten oppdeling i avdelinger. Felles grovgarderobe er plassert ved inngang i 1. etasje. Hver etasje har egen tørrgarderobe og kjøkkenavdeling. Lekearealene er delt opp i et stort fellesareal med fasade mot syd og lekeplass, samt mindre grupperom og verksteder på motsatt side. Planløsning for lekearealer er tilnærmet lik i begge etasjer. Foruten et mottaksrom/kontor nær inngangen i 1 etasje er administrasjonen samlet i 2. etasje med arbeidsrom, styrers kontor og personalrom. Personalgarderober og teknisk rom er lagt til kjeller, bak den restaurerte steinkjelleren. Steinkjelleren er en attraksjon og benyttes til eventyrstunder for barna.

Kunstprosjektet for Oslo kommunes kunstordning ved Kulturetaten heter ”Norske eventyr” og er utformet av kunstneren Gisle Harr. Prosjektet omfatter blant annet små eventyrfigurer i steinkjelleren.

Tomten har en stigning på 3 meter fra adkomstport og opp til hovedinngang. En sammenhengende rampe fra porten opp til inngangen gir adkomst til de forskjellige nivåene i lekeplassen. Rampen er dekorert og utformet som en del av lekeplassens aktiviteter.

Barnehagen ble nominert til Statens byggeskikkspris i 2013.

Foto: GASA & Gisle Harr

Oslo katedralskole by Arkitektkontoret GASA AS

Oslo-Katedralskole-01.jpg

Oslo Katedralskole

Type
Utvidelse av eksisterende videregående skole

Sted
Bydel St.Hanshaugen, Ullevålsveien 31, Oslo

Utført
2009 - 2013

Oppdragsgiver
Stiftelsen Oslo katedralskole

Areal
2.300 m2 BTA


Prosjektet omfatter, i tillegg til mindre ombygginger i eksisterende skolebygg, nytt auditorium for 600 personer under skolegården, med tilhørende verksted, toaletter og studierom, nytt parkeringsanlegg under terreng, samt ny kantine over terreng. Ny og gammel bebyggelse ble forbundet med nytt trapperom.

Prosjektet var komplisert på grunn av trang situasjon og kompliserte grunnforhold. Hovedkonstruksjonene under terreng er dels plasstøpte, dels prefabrikerte betongkonstruksjoner. DT-elementer i 21 meters lengde bærer dekket over auditoriet og gir plass for tekniske framføringer. Stolradene er plassert dels i amfi og dels på horisontalt gulv. Dette gir ulike bruksmuligheter for arealet. Veggene er kledt med eikespiler på underliggende akustisk demping. Dette gir gode akustiske forhold til ulike typer aktiviteter, samt et solid og elegant uttrykk.

Kantinen i skolegårdens sydvestre hjørne er kledt med tegl og er gitt et robust uttrykk. En terrasse i tilknytning til kantine og skolegård skjermer biladkomsten, og gir tydeligere adkomstforhold til skolen for elever og besøkende. Eksisterende bibliotek og hovedadkomst i eksisterende bygg har direkte kontakt til auditoriet gjennom et nytt trappeanlegg mot skolegården. Nye heiser sørger for universell tilgjengelighet til nye funksjoner.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Stiftelsen.

Bondistranda bolig by Arkitektkontoret GASA AS

Bondistranda-01.jpg

Bondistranda bolig

Type
Boliger

Sted
Bondistranda i Asker

Utført
2004 - 2014

Oppdragsgiver
Bondistranda Utvikling AS (Asker og Bærum Boligbyggelag og PEAB Eiendomsutvikling)

Areal
T-BRA ca. 25.500 m2, 208 leiligheter


Arkitektkontoret GASA AS har vært involvert i alle faser av utviklingen av boligprosjektet Bondistranda. Det er utarbeidet en detaljert reguleringsplan for området langs den østre bredden av Bondivann i Asker. Planområdet er ca. 86 daa, og inkluderer eksisterende småhusbebyggelse og verneverdig småhusmiljø, felles grøntområder og naturvernområder langs vassdraget, samt et utbyggingsområde på 48 daa for 208 boliger i blokkbebyggelse.

Omsorgsboliger er innpasset i en av boligblokkene i boligprosjektet. Huset er i 3 etasjer og tilpasset en gruppe lettere psykisk utviklingshemmede ungdommer med tilsynsbehov. I tillegg til 11 leiligheter har kommunen en felles omsorgsbase. Boliggruppen er planlagt på initiativ fra foreldrene, og i samarbeid med Asker kommune og utbyggeren, Bondistranda Utvikling AS.

Miljøstrategien for utbyggingen er nedfelt i et miljøprogram utarbeidet av Arkitektkontoret GASA AS. På bakgrunn av dette er det prosjektert en energieffektiv bebyggelse, med variasjon i boligtyper, volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk. Prinsippene for universell utforming ble lagt til grunn.

Bebyggelsen og uteområdene er skjermet mot støy fra Røykenveien ved at lamellblokker på garasjekjellere er lagt i tre tun opp mot veien i øst. Bebyggelsen åpner seg ned mot Bondivann i vest, med en oppbrutt rekke av mindre bygningsvolumer utformet som punkthus. Den åpne strukturen mot vest gir lamellhusene bak utsyn ned til vannet og bryggene.

Bondistranda byggetrinn 1 ble nominert til Årets Bygg 2012. Juryen uttalteat dette boligprosjektet er et forbilledlig eksempel på positiv stedsutvikling, og et eksempel på god byggeskikk og arkitektur.

Foto: GASA & Jiri Havran.

Holmen skole by Arkitektkontoret GASA AS

Holmen-skole-026.jpg

Holmen skole

Type
Barneskole, med spesialavdelinger for autister og multifunksjonshemmede

Sted
Bydel Vestre Aker, Bjørnveien 109, Oslo

Utført
2014 – 2018

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
10.700 m2 BTA


Holmen skole er som et av 5 bygg nominert til Årets bygg 2018. 

Årets bygg skal være et prosjekt der man fremhever helheten. Vinneren skal være et forbildeprosjekt med eksempler på god byggeskikk og arkitektur. Prisen deles ut på Byggegallaen 3. april.

Holmen skole er en ny 3-parallell barneskole, og har i tillegg spesialavdeling for autister og multifunksjonshemmede. Prosjektering ble igangsatt sommeren 2014, og skolen sto ferdig til skolestart 2018. Arkitektkontoret GASA AS var kontrahert for alle faser, fra konseptutredning/skisseprosjekt til ferdigstillelse.

 Bygningsmassen er lagt mot øst og nord iht. reguleringsplanens bestemmelser. Skoleanlegget er splittet i to bygningsvolumer over terreng. Volumene sammenbindes med P-kjeller og kommunikasjonsarealer under terreng. Skoleanlegget er prosjektert i 3 etasjer, med et åpent, skrånende sydvendt landskapsamfi mellom de to bygningsvolumene. 

Skolens administrasjon, personalrom, fellesfunksjoner og spesialinnredete undervisningsrom ligger i første etasje i hovedfløyen. Hjemmeområdene ligger i 2. og 3. etasje. I det vestre bygningsvolumet ligger gymsal og spesialavdelingene. Denne organiseringen legger til rette for tydelig skille mellom hjemmeområdene og fellesfunksjoner, samtidig som fellesfunksjonene enkelt kan benyttes etter ordinær skoletid. 

Bygningsmassen er utført med tegl som gir et kompakt arkitektonisk uttrykk. Høye vindusfelt gir gode dagslysforhold i hjemmeområdene og i arbeidsrom, og gir variasjon i eksteriøret. Tegl føres inn i bygningens hovedinngang for å gi en arkitektonisk sammenheng mellom ute og inne. Fra hovedinngangen mot øst ledes man inn i et åpent allrom over tre etasjer, med resepsjon og kantine. Allrommet er tilrettelagt for ulike lærings-, møte- og kulturaktiviteter, og er skolens hjerte med direkte visuell kontakt til skolens lekeareal mot vest. 

Bygging ble igangsatt våren 2016. Prosjektet ble gjennomført som partnering-kontrakt med tett samarbeide mellom byggherre, prosjekterende og entreprenører.

 Landskapsarkitekt på prosjektet var Østengen & Bergo AS.

Sagtomta - Boliger på Mysen by Arkitektkontoret GASA AS

Sagtomta_Mysen_02.jpg

Sagtomta - Boliger på Mysen

Type
Boliger og næring

Sted
Sagtomta, Mysen sentrum

Utført
2016 - 2017

Oppdragsgiver
ROM eiendom AS

Areal
40 000 m2 (planområdet)


Parallelloppdrag om boliger og næringsarealer på Sagtomta, sentralt i  Mysen sentrum. Prosjekter besto av 6 delområder, hvorav det ene delområdet med ca. 58 + 33 leiligheter og næringsarealer på gateplan ble uttegnet detaljert.

Mysen er en sjarmerende småby med utbredt bruk av teglbebyggelse i 3 - 4 etasjer. Strukturen i byen består av kvartaler som ikke er komplett utbygde, det er ledige tomter og karakteristiske smug mellom husene. Prosjektet ble utformet med  en klar idé om å tilpasse seg byens skala og materialbruk, og forholdsvis lave volumer i tegl ble anlagt langs gatene for å kompletterte kvartalsstukturen. Inne i kvartalene ble det foreslått et sammenhengende grønt uteområde som strakk seg gjennom alle kvartalene i prosjektområdet. Det ble foreslått noen høyere tårn med annen type materialbruk inne i kvartalene, tilbaketrukket fra gaten og langs et sammenhengende grøntområdet. Slik var det mulig å oppnå en god kapasitet på prosjektet, men samtidig ta hensyn til skalaen og strukturen i den eksisterende byen.

Prosjektet inneholdt også et parkområde. Prosjektet ble utført i samarbeid med landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS. Prosjektet vant konkurransen, og detaljregulering av første byggefelt i planområdet er gjennomført av Arkitektkontoret GASA AS.

Vestlia 7 by Arkitektkontoret GASA AS

IMG_0127.jpg

Vestlia 7 boliger

Type
Boliger

Sted
Nordstrand, Oslo

Utført
2008

Oppdragsgiver
SN bygg AS

Areal
12 leiligheter a ca 120 m2 BTA


Vestlia 7B er utbygget i privat regi av SN bygg AS. Eiendommen ligger i Nordstrandsskråningen ned mot Mosseveien og Oslofjorden. Ferdigstillelse 2008. 

Vestlia 7B ligger i et reguleringsområde for Nordtrandskråningen med strenge reguleringsbestemmelser mht. grøntområder , utnyttelse og fasadelengder. 

Bebyggelsen består av fire hus i 3 etasjer med en leilighet på hvert plan. 

Kjørbar adkomst fra øvre etasje med felles heis og trapp i mellomrommet mellom to hus. 

Garasjen er, etter avtale med naboene, plassert inn i terrenget på nabotomtene. Denne løsningen skaper gode og skjermede adkomst- og parkeringsforhold og bedre utearealer for de respektive naboeiendommene. Bebyggelsen består av 12 leiligheter a ca 120 m2 BTA med flott utsikt over Oslofjorden. 

Sognsveien barnehage by Arkitektkontoret GASA AS

Sognsveien-barnehage-01.jpg

Sognsveien barnehage

Type
Barnehage, 8 avdelinger

Sted
Bydel Nordre Aker, Sognsveien 13, Ullevål hageby i Oslo

Utført
2006 – 2008

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
1750 m2 BTA


Barnehage med 8 avdelinger fordelt på 2 etasjer. Bygningen er plassert inn mot en fjellskjæring og har utgang direkte til terreng fra begge etasjer. Gangarealene som forbinder alle avdelingene er utformet som en ”aktivitetsgate” og har fellesfunksjoner utover det å være en korridor.  Avdelingene i 1. etasje har direkte forbindelse til denne sonen fra sine garderober. Arealene er felles for alle avdelingene i bygget og nås fra 2. etasje via trapp/heis uten lange ganglinjer.  De felles sonene er også forbundet visuelt med vertikal åpenhet. 1. etasje er organisert med egne volumer for hver avdeling som strekker seg som fingre ut fra hovedvolumet. Mellom disse volumene dannes det private uterom, og takene på de lave volumene er tilgjengelige som takterrasser fra 2. etasje.

Begge etasjene har privatiserte utearealer i tilknytning til avdelingene slik atlekearealene kan differensieres i forhold til barnas alder og individuelle behov. Lekeplassen på nederste plan er romslig. Den er utformet og tilrettelagt for lek og utfordringer som passer de eldre barna. Her er det etablert soner og plasser for forskjellig type lek og opphold, fra de private rommene mellom paviljongene til større og sammenhengende områder. Det tidligere flate området på tomten er stedvis omgjort til kupert terreng der grovmotorikken kan trenes opp, noe som også reduserer behovet for lekeapparater.

Prosjektet ble tildelt Oslo Bys Arkitekturpris 2009.

Foto: GASA & Jiri Havran.

Forum Expo by Erik Fjermestad

Stavanger-Forum-04.jpg

Type
Messehall

Sted
Ishockeyveien 1, Stavanger

Utført
2009 - 2014

Oppdragsgiver
Stavanger kommune

Areal
9600 m2


Oppdraget er et resultat av 1. premie etter prekvalifisering til en internasjonal arkitektkonkurranse. Hallen huser Stavanger Forums messeaktiviteter, i tillegg til konserter og andre kulturaktiviteter. I programmet lå det strenge energi- og miljømål, og bygget er prosjektert etter kravene for Lavenergiklasse A, med spesialtilpassede løsninger for effektiv utnyttelse av energi og ventilasjon i større volumer.

Selve messehallen er 4700 m2, og er dimensjonert for 4000 personer på messe eller konferanse, som konsertarena rommer den 8000 personer. I tillegg til messehallen inneholder Forum Expo driftsavdeling med lager og adkomstsoner, en publikumsdel med vestibyle, konferanserom, kafé og storkjøkken. Anlegget har en kompleks sammenstilling av ulike funksjoner med utfordrende krav knyttet til logistikk, publikumsflyt og storkjøkkenets virksomhet. I prosjekterings- og byggefasen deltok brukerne av bygget i tett dialog med de prosjekterende, og prosjektet gjennomgikk flere større programendringer før endelige løsninger ble valgt. Hovedgrepet fra konkurransen og forprosjektet var svært robust for å tåle disse endringene, og byggets hovedidé er beholdt gjennom alle faser.

Bygget er i seg selv en del av en overordnet grøntstruktur gjennom området og framstår som et signalbygg for Stavanger Forum. Sydfasaden domineres av en 45 graders grønn flate, som med sin vegetasjon og sitt arkitektoniske uttrykk gir et miljømessig tilskudd til omgivelsene.

Prosjektet er utført som et samarbeid mellom Akitektkontoret GASA AS og Askim Lantto arkitekter AS. Teamet har vært engasjert i alle prosjektfaser.

Foto: Sindre Ellingsen og GASA

Fyrstikkalléen skole by Erik Fjermestad

Fyrstikkalleen_skole_01.jpg

Fyrstikkalléen skole

Type
Ungdoms- og videregående skole

Sted
Helsfyr, Oslo

Utført
2004 - 2012

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

Areal
ca 5 000 m2 eksisterende, 10 000 m2 nybygg


Arbeidet med F21 ble påbegynt i 2006, med programmering og reguleringsarbeider. Anlegget, som inneholder 8 - 13 skole samt barnehage og flerbrukshall, består av ca 5 000 m2 eksisterende bebyggelse og ca 10 000 m2 nybygg. Deler av eksisterende bebyggelse ble revet, mens den delen av bebyggelsen som sto på Byantikvarens gule liste ble rehabilitert. Byantikvaren i Oslo har deltatt konstruktivt i prosessen. Bevaringsverdig bebyggelse er bygget i perioden 1907 - 1940, og huset opprinnelig Nittedals Fyrstikkfabrikk. Den har dermed stor historisk verdi, og er et verdifullt tilskudd til den nye skolen.

Anlegget ble planlagt for ca 890 elever og ca 100 ansatte, i tillegg til 150 barn i barnehagen. Skolen inneholder, i tillegg til allmenfaglige linjer, avdelinger for media og kommunikasjon, med tilhørende filmog lydstudioer, auditorium og ulike samlingssteder for kulturaktiviteter.

Samspill mellom eksisterende og ny bebyggelse stilte strenge krav til flerfaglig prosjektering. Spesiell fokus ble lagt på tydelige framføringsveier for teknisk infrastruktur og gjenbruk av materialer fra eksisterende bygningsmasse. I tillegg stilte Byantikvaren strenge krav til håndtering av verneverdig bebyggelse og samspill med det nye.

Prosjektet hadde strenge miljømål når det gjaldt energi- og materialbruk. Anlegget er planlagt for et framtidig energibehov på 128kWh/m2*år, noe som var under forskriftskravet til denne type bygg på prosjekteringstidspunktet.

Vinduskonstruksjonene i eksisterende bygg er forbedret, men eksisterende teglvegger er uisolerte, da beregninger viste at innvendig isolering – tilpasset teglfasadene - ga liten effekt på det totale energiforbruket. Rivingstegl ble rengjort, lagret og gjenbrukt i nye konstruksjoner, noe som reduserte avfallsmengdene og bidro til det arkitektoniske uttrykket. Anlegget ble nominert til Statens byggeskikkpris i 2011

Foto: GASA & Jiri Havran.

Klosterenga by Arkitektkontoret GASA AS

IMG_1391.jpg

Klosterenga boliger

Type
Boliger

Sted
Oslo

Utført
1996 - 2000

Oppdragsgiver
USBL

Areal
Totalt oppvarmet ca 3700 m2


Klosterenga Økologiboliger ble oppført av Boligbyggelaget USBL i et kvartal i Gamlebyen nord – mellom Schweigaardsgate og Klosterengaparken i perioden 1996-2000. Kvartalet er utbygget med tre boligblokker som totalt inneholder 92 leiligheter. Klosterenga økologiboliger er et eget borettslag med 35 leiligheter, og ligger som en fond i gårdsrommet med ”ryggen” til Klosterengaparken, og sydfasaden mot det felles gårdsrommet. Totalt oppvarmet areal er ca 3 700 m2.

 Utviklingsprosjekt med forsøksmidler
Sommeren 1996 fikk prosjektet tilsagn fra EU på et tilskudd på 1,5 mill.kr. til energiforskning innenfor EUs 4.rammeprogram/Thermie/SUHN. EU-tilskuddet ga en forskningsmessig basis for å satse ytterligere på økologitiltak. Det ble derfor besluttet å søke FoU-midler i Norge innenfor temaene Vann, Inneklima, Avfall og Utemiljø. USBL gjennomførte prosjektering av boliger med utvidede økologitiltak parallelt med behandling av tilskuddsøknader til 6-7 forskjellige forskningsinstitusjoner og –miljøer. Også Oslo kommune v/BOE ønsket slike løsninger utprøvd. Totalt er prosjektet tilført  ca. 3,5 mill. i FOU midler.

Bygningen
Bygningskroppen er utformet som en ”solfanger” for  å utnytte solenergien maksimalt ved bruk av  både aktive og passive systemer. Planen er gitt en klar temperatursoning slik at de rommene med mest behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen mens de rommene som med fordel skal være kjølige er lagt  mot nord. Rom som kan ta varierende temperatur er lagt mot syd.

Leilighetenes planløsning
Det er valgt et plansystem med 2-spenner som gir gjennomlyste leiligheter. I tillegg har 4 av 6 leiligheter en gavlposisjon som gir ytterligere kvaliteter  hva angår lysforhold og kontakt med omgivelsene. Leilighetene har stor fasadelengde, og den sammenhengende glassfasaden sikrer gode dagslysforhold til tross for at eksisterende bebyggelse står svart nær fasaden på deler av bygningen.
Den klare temperatursoningen legger føringer for planløsningen av leilighetene. Soverom er lagt mot nord, bad og kjøkken er lagt i midtsonen, mens stue / oppholdsrom er lagt mot syd. En slik konsekvent organisering av leiligheten har gunstig virkning på energiforbruk til  oppvarming, da den gjennomsnittlige temperaturen i leiligheten senkes ved at bare 6,3 % av arealet har krav om høy temperatur (25 grader), mens ca 30% av arealet kan ha lav temperatur (17 grader).

Miljøtiltak
Bygningen inneholder en rekke miljøtiltak og tekniske installasjoner for å redusere energibehovet og gi gode innemiljøforhold for beboerne: En 240 m2 bygningsintegrert solfanger bidrar med ca 75.000 kWh/år til romoppvarming og varmt tappevann. Lavtemperaturvarme i gulv bidrar til høy komfort og redusert energibehov. Doble glassfasader mot syd gir bidrag til høy dagslysfaktor, lav U-verdi og naturlig ventilasjon med forvarming av ventilasjonsluft. Bærende murverk gir fuktighets- og temperaturregulering i leilighetene, samt redusert behov for overflatebehandling. Fasadene krever ingen dampsperre. Gråvann renses lokalt i et økologisk renseanlegg på og under terreng

Folkets hus i Sauda by Erik Fjermestad

Folkets hus 01_LQ.jpg

Folkets Hus i Sauda

Type
Kulturbygg

Sted
Sauda sentrum

Utført
2015

Oppdragsgiver
Sauda kommune

Areal
840 m2 BRA nybygg og 1000 m2 BRA eksisterende


Forslag i innbudt konkurranse om tilbygg til og rehabilitering av Folkets hus i Sauda.

Prosjektet omfattet tilbygg til det eksisterende Folkets Hus i Sauda, samt innpassing av programmerte arealer i eksisterende bygningen med strenge antikvariske krav. Eksisterende bygning skal fredes etter gjennomført prosjekt. Nybygg besto av kafé og publikumsarealer, stor sal, lager, artistgarderober og kulturskole. Konkurransen ble gjennomført i samarbeid med Askim og Lantto arkitekter.

Illustrasjoner: Askim og Lantto arkitekter.

Nordtvet barnehage by Erik Fjermestad

Nordtvet barnehage 01.jpg

Nordtvet barnehage

Type
Barnehage, 6 avdelinger

Sted
Nordvet, bydel Grorud i Oslo

Utført
2014

Oppdragsgiver
Trygge barnehage

Areal
1280 m2 BTA


Oslo Kommune ønsket avtale om oppføring og drift av en gårdsbarnehage ved Nordtvet gård i bydel Grorud. Løsningsforslaget ble utarbeidet for Trygge Barnehager.

Det ble prosjekt en seksavdelings barnehage for 108 barn. Nærheten til gårdsanlegget og gjeldende regulering var bestemmende for løsningen som ble en rektangulær saltaksbygning med klare referanser til tradisjonelle låvebygg.

Den regulære formen var brutt opp med små overdekkede ”lommer” og atrier. Disse ga rom for skjermet uteopphold, utesoveplasser, overdekkede inngangspartier og luftebalkonger. Uteområdet ble tilrettelagt med ulike rom og varierte lekemuligheter inndelt i soner med ulik karakter og bruk. Det ble avsatt arealer for dyrkning og husdyrhold.

Ulike miljøtiltak var innarbeidet for å sikre et lavt energibehov og redusert klimabelastning. Tiltakene var i stor grad synliggjort og det ble tilrettelagt for at barna skulle ta del i og forstå prinsippene bak sortering, resirkulering og gjenvinning av det avfallet barnehagen produserer.

Jegerveien by Erik Fjermestad

Jegerveien 01.jpg

Jegerveien - Boliger i Oslo

Type
Boliger og detaljregulering

Sted
Jegerveien 5 - Slemdal i Oslo

Utført
2014 - 2017

Oppdragsgiver
Solon Eiendom AS

Areal
3600 m2 BRA - 5 tomannsboliger og 15 rekkehus
1400 m2 BRA under terreng


Tomannsbolig- og rekkehusområde med underjordisk parkeringsanlegg på Slemdal i Oslo.

Området er regulert fra småhusplan til enhetlig boligområde. Det er også regulert inn ny kjørevei fra Slemdalsveien til Brantenborgveien. Eiendommen har en tilbaketrukket og skjermet beliggenhet samtidig som den ligger sydvendt. Friområdene langs Sognsvannsbekken, kun noen hundre meter unna, tar deg videre innover Nordmarka.

Kvaliteter som er vektlagt i utviklingen av prosjektet er:

  • Felles garasjekjeller som sikrer et bilfritt bomiljø
  • Høy arkitektonisk kvalitet på fasader og utomhusanlegg
  • Funksjonelle planløsninger tilpasset barnefamilier
  • Skjermede private utearealer samt store felles leke- og oppholdsarealer 

Foto/Illustrasjoner: Solon Eiendom AS